Pomiędzy tradycją a filozofią analityczną. Karola Frenkla (1891–1920) droga do etyki naukowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.18

Słowa kluczowe:

Karol Frenkel, tradycyjna etyka, filozofia analityczna, szkoła lwowsko-warszawska, etyka niezależna

Abstrakt

Karol Frenkel za przedmiot swych badań obrał wewnętrzną potrzebę rozliczenia się z tradycją, w której został wychowany. Wypracował oryginalną koncepcję etyki niezależnej. W swojej rozprawie doktorskiej przeanalizował dwa konkurencyjne systemy etyczne sformułowane przez Davida Hume’a oraz Artura Schopenhauera, które doszukiwały się determinant etycznych w sferze afektywnej. Propozycje te okazały się dla niego niezadowalające i dlatego zaproponował własne rozwiązanie, które wyprowadził z przyjętego przez siebie rozumienia pojęcia moralności. Z dzisiejszej perspektywy było to pierwsza w Polsce próba sformułowania koncepcji etyki analitycznej, która – chronologicznie rzecz ujmując – wyprzedzała analogiczne rozwiązania zaproponowane przez Georga Moore’a w Principia ethica.

Bibliografia

Ajdukiewicz K., Karol Frenkel, Polski słownik biograficzny, 1948, t. VII/1, z. 31.

Dąmbska I., O niektórych etycznych i metaetycznych poglądach w szkole lwowsko-warszawskiej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa seria” 1994, nr 4.

Frenkel K, O pojęciu moralności, Skład Główny w księgarni Gubrynowicza i syna, Lwów 1927.

Frenkel K., O przedmiocie oceny etycznej, „Przegląd Filozoficzny” 1919, z. I–II.

Frenkel K., Sympatya i współczucie u Hume’a i Schopenhauera, maszynopis – Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie, Fond 26, Opis 5, Eg. xp. 379.

Górny M., Polska bez cudów. Historia dla dorosłych, Wyd. Agora, Warszawa 2021.

Gromska D., Poglądy etyczne Kazimierza Twardowskiego, „Ruch Filozoficzny” 1959, nr 1–2.

Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, przeł. M. Klimowicz, Wyd. Platan, Kraków 1996.

Konstańczak S., Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki, „Galicja. Studia i materiały” 2019, t. 5.

Nekrologia, „Ruch Filozoficzny” 1920, nr 4–5.

Program wykładów w półroczu zimowem 1915–1916, Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, Lwów 1915.

Siódme sprawozdanie PTF we Lwowie, „Ruch Filozoficzny” 1911, nr 4.

Sprawa doktorska K. Frenkla, Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie, Fond 26, Opis 7, c. 1932.

Twardowski K., Dzienniki, t. 1–2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

Twardowski K., Etyka, oprac. R. Jadczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1994.

Twardowski K., O zadaniach etyki naukowej, oprac. I. Dąmbska, „Etyka” 1973, t. 12..

Twardowski K., Ocena pracy dr Karola Frenkla „Sympatya i współczucie u Hume’a i Schopenhauera”, Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie, Fond 26, Opis 15, c. 727.

Twardowski K., Wykłady z etyki, przygot. I. Dąmbska, „Etyka” 1971, t. 9.

Twardowski K., Wykłady z etyki, przygot. I. Dąmbska, „Etyka” 1974, t. 13.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Konstańczak, S. (2022). Pomiędzy tradycją a filozofią analityczną. Karola Frenkla (1891–1920) droga do etyki naukowej. Galicja. Studia I materiały, (8), 264–283. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.18

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY