Jak w „Tetris” – organizacja czasu i pracy nauczycieli akademickich innowatorów: relacja z badań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.21

Słowa kluczowe:

twórcza praca, innowatorzy, organizacja czasu i pracy, teoria ESA

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań nad jednym z aspektów twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich innowatorów, jakim jest organizacja ich czasu i pracy. W badaniach jakościowych wzięło udział 13 nauczycieli akademickich zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem i popularyzowaniem nowych i użytecznych rozwiązań dydaktycznych w obrębie paradygmatów, koncepcji, modeli, metod, technik i środków kształcenia. Na etapie projektowania i realizacji koncepcji badawczej zastosowano teorię ESA Howarda E. Grubera. W badaniach wykorzystano wielokrotne, deskryptywne studium przypadku, wywiady semistrukturyzowane oraz analizę publikacji badanych oraz zdjęć z prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań została przeprowadzona przy zastosowaniu modelu IPA. Po przeprowadzeniu analizy wyników badań udało się nakreślić indywidualne obrazy jednostkowych strategii organizacji czasu i pracy oraz wspólne dla wszystkich badanych prawidłowości w tym obszarze.

Bibliografia

Brower R., Constructive Repetition, Time and the Evolving System Approach, “Creativity Research Journal” 2003, Special issue: Festschrift for Howard E. Gruber, nr 15.

Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Warszawa 2013.

Erikson E.H., The Life Cycle Completed, New York 1998.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.

Gruber H.E., And the Bush Was Not Consumed: The Evolving Systems Approach to Creativity [w:] Towards a Theory of Psychological Development, red. S. Modgil, C. Modgil, Windsor 1980.

Gruber H.E., Creativity and Human Survival [w:] Creative People at Work. Twelve Cognitive Case Studies, red. H.E. Gruber, D.B. Wallace, New York 1989.

Gruber H.E., The Evolving Systems Approach to Creative Work [w:] Creative People at Work. Twelve Cognitive Case Studies, red. H.E. Gruber, D.B. Wallace, New York 1989.

Gruber H.E., From Epistemic Subject to Unique Creative Person at Work, “Archives de Psychologie” 1985, nr 54.

Gruber H.E., History and Creative Work: From the Most Ordinary to the Most Exalted, “Journal of the History of the Behavioral Sciences” 1983, nr 19.

Gruber H.E., Davis S.N., Inching our Way up Mount Olympus: the Evolving-Systems Approach to Creative Thinking [w:] The Nature of Creativity. Contemporary Psychological Perspectives, red. R.J. Sternberg, Cambridge 1988.

Gruber H.E., Wallace D.B., The Case Study Method and Evolving Systems Approach for Understanding Unique Creative People at Work [w:] Creativity, Psychology and The History of Science, red. H.E. Gruber, K. Bödeker, Boston 2005.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1998.

Józefowski E., Creative Workshop as a Form of Contemporary Art and a Space for Subjective Development 1, „Practice and Theory in Systems of Education” 2015, nr 10.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, Kraków 1957.

Korzeniecka-Bondar A., Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli, Kraków 2018.

Kowalkowska A., Tutoring zespołowy – know-how tutora i coacha, „Tutoring Gedanensis” 2018, nr 3.

Kuciapski M., Model for project management for development and implementation of e-learning courses, International Conference on Business Informatics Research, Berlin 2010.

Lasocińska K., Autobiografia jako autokreacja. Twórcze aspekty procesu myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłych [w:] Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, seria: „Biografia i badanie biografii”, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łodź 2014.

Lavery D., Creative work: On the Method of Howard Gruber, “The Journal of Humanistic Psychology” 1993, nr 33.

Markiewicz M., Bednarz J., Znaczenie metody case study w kreowaniu postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół wyższych [w:] Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesach kształtowania postaw przedsiębiorczych, red. W. Bizon, A. Poszewiecki, Gdańsk 2013.

Mochocki M., Edu-larp as revision of subject-matter knowledge, „International Journal of Role-Playing” 2012, nr 4.

Okraj Z., „Splot aktywności” w twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2020, nr 36–37.

Platon, Państwo, Warszawa 2010.

Platon, Timajos [w:] Dialogi, Warszawa 1993.

Pobojewska A., Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka, Łódź 2019.

Popiołek K., Percepcja czasu – czas codzienny i czas życia [w:] Czas w życiu człowieka, red. K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała, Katowice 2010.

Rostan S.M., In the Spirit of Howard E. Gruber’s Gift: Case Studies of Two Young Artists, Evolving Systems, “Creativity Research Journal” 2003, nr 15.

Smith J.A., Pietkiewicz I., Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii, „Psychological Journal” 2012, nr 18.

Sztompka P., Przestrzeń życia codziennego [w:] Przestrzeń życia codziennego, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009.

Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987.

Tarkowska E., Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki działań, Wrocław 1987.

Witerska K., Drama kreatywna – perspektywa rozwojowa, „Chowanna” 2011, nr 36.

Yin R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych: projektowanie i metody, Kraków 2015.

Zaorska Z., Dodać życia do lat, Lublin 1999.

Zimbardo P., Boyd J., Paradoks czasu, Warszawa 2011.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Okraj, Z. (2023). Jak w „Tetris” – organizacja czasu i pracy nauczycieli akademickich innowatorów: relacja z badań. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 347–365. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.21

Numer

Dział

Człowiek wobec aktualnych przemian społeczno-kulturowych