Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

I. Zasady przygotowania tekstów:

Tekst prosimy przygotować na formatce arkusza A4 uwzględniając następujące ustawienia:

 1. Czcionka Times New Roman – rozmiar 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,5; marginesy - 2,5.
 2. Objętość tekstu artykułu - 20 tys. znaków

II. Układ tekstu:

 • Imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy Autora (lewy, górny róg) oraz afiliacja, orcid (jeśli autor go posiada)
 • Tytuł artykułu w języku polskim
 • Tytuł artykułu w języku angielskim
 • Streszczenie artykułu w języku polskim i słowa kluczowe od 800-1000 znaków
 • Streszczenie artykułu w języku angielskim i słowa kluczowe od 800-1000 znaków
 • Wprowadzenie/Wstęp
 • Tekst z wyodrębnionymi śródtytułami
 • Podsumowanie/Zakończenie
 • Bibliografia

III. Zasady sporządzania przypisów- przypisy polskie na dole strony, czcionka 10.

 1. Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek), tytuł zapisany kursywą  (przecinek), miejsce   i rok wydania (przecinek), numer strony (kropka).

Np. J. Czerny, Filozofia wychowania, Katowice 1997, s. 28.

 1. Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych w dziełach zbiorowych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (red.) (przecinek), Tytuł napisany kursywą, miejsce i rok wydania, numer strony (kropka).

Np.   A.   J.   Omelaniuk,   W.   Pilarczyk,  A. Kościszewski, (red.), Rodzina, Młodzież, Regionalizm, Ciechanów 2000. 

 1. Przypis bibliograficzny artykułu zamieszczonego w dziełach zbiorowych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek) autora artykułu, tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), [w:] inicjały imion (kropka) i nazwisko (red.) (przecinek), tytuł dzieła napisany kursywą, miejsce i rok wydania (przecinek), nr strony (kropka).

Np.  J.  Izdebska,  Współczesne  dziecko  a obraz  jego  dzieciństwa, [w:] Dobro dziecka w rodzinie, red. L. Adamowska, J. Uszyńska-Jarmoc, Białystok 2012, s. 19.

 1. W przypadku cytowania tego samego dzieła wielokrotnie, prosimy o podanie pełnego przypisu za pierwszym Przy kolejnych cytowaniach należy podać: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek), część tytułu pisany kursywą (wielokropek)… (przecinek), strona (kropka).

Np. J. Czerny, Filozofia…, s. 45.

P. Ochwadowski, M. Sęk, Możliwości wykorzystania muzykoterapii…, s. 196.

 1. W przypadku cytowania tego samego dzieła w dwóch (lub więcej) kolejnych przypisach, prosimy o podanie pełnego przypisu za pierwszym razem. W następnym przypisie prosimy o podanie: Tamże (przecinek), numer strony (kropka).

Np. Tamże, s. 16.

 1. Przypisy bibliograficzne artykułów zawartych w czasopismach powinny zawierać: inicjały imienia (kropka) i nazwisko autora artykułu (przecinek), tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania (przecinek), numer czasopisma (przecinek), strona (kropka).

Np. H. Cudak, Makrospołeczne uwarunkowania modelu życia współczesnej rodziny, „Pedagogika Rodziny” 2013, nr 3, s. 12.

IV. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię w porządku alfabetycznym, według następującego wzoru: nazwisko autora, inicjał (inicjały) imienia (przecinek), tytuł pozycji napisany kursywą (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka).

Np. Szmyd K., Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939), Rzeszów 2003.

W przypadku dzieła zbiorowego:

Omelaniuk A. J., Pilarczyk W., Kościszewski A. (red.), Rodzina, Młodzież, Regionalizm, Ciechanów 2000.

W przypadku opisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie:

 Świderska M., Formy wspierania dzieci i dorosłych upośledzonych intelektualnie,Pedagogika Rodziny” 2013, nr 3.

W przypadku artykułów zamieszczonych w wydaniach zbiorowych:

Nikitorowicz J., Tolerancja jako wartość edukacyjna społeczeństwa wielokulturowego, [w:]

U podstaw dialogu o edukacji, red. A. Karpińska, Białystok 2003.

Jeśli dana publikacja posiada numer DOI, to należy podać go w całości, czyli https://doi.org/10. itd.

Np. Sobczyk A., Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża Franciszka, „Teologia i moralność” 2016, nr 2, doi: 10.14746/TIM.2014.16.2.14.

W przypadku powoływania się na materiały dostępne na stronach internetowych należy podać inicjał imienia i nazwisko autora (jeśli jest podany), przecinek, tytuł tekstu / artykułu kursywą, adres strony oraz datę dostępu (w nawiasie, bez odstępów po kropkach).

Np. A. Ludorowska, Sprawdzone sposoby na trudne zachowania uczniów – co za nimi stoi i jak na nie reagować?, https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/sprawdzone-sposoby-na- trudne-zachowania-uczniow-co-za-nimi-stoi-i-jak-na-nie-reagowac (dostęp: 30.03.2022).

W przypadku tekstów informacyjnych należy podać tytuł tekstu lub materiału kursywą, adres strony oraz datę dostępu (w nawiasie, bez odstępów po kropkach).

Np. Certyfikat doskonałości dla UR, https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/certyfikat- doskonalosci-dla-ur,35735 (dostęp: 30.03.2022).

W przypadku dokumentów elektronicznych należy podać tytuł hasła lub materiału kursywą, adres strony oraz datę dostępu (w nawiasie, bez odstępów po kropkach).

Np. Wychowanie, https://www.gov.pl/attachment/6f4e3202-7229-4aa6-a4d0-7b4666653319 (dostęp: 30.03.2022).

Inne uwagi redakcyjne:

Cytaty w tekście głównym należy zapisywać w cudzysłowu, zaś w przypisach kursywą. Tytuły publikacji w tekście głównym należy oznaczać kursywą. Po raz pierwszy przywoływane w tekście głównym imię i nazwisko należy zapisywać z rozwinięciem całości imienia i nazwiska. Drugi i każdy kolejny raz dla tej samej osoby – należy zastosować inicjał imienia i nazwisko.

V. Wykresy i tabele:

W przypadku    zamieszczania   w tekście   rysunków,   schematów,   tabeli   itp.,   prosimy    o zamieszczenie wyśrodkowanego tytułu nad obiektem (czcionka 10 pogrubiona) oraz wskazanie pod rysunkiem/tabelą źródła (czcionka 10 pogrubiona).

Przykład:

Tabela nr 4

Natężenie liberalnego stylu wychowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom natężenia stylu liberalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wyniki badań własnych

VI. Informacje dodatkowe:

Warunkiem przyjęcia tekstu jest zgodność artykułu z profilem periodyku „Kultura- Przemiany – Edukacja”, zasadami przygotowania tekstu oraz polityką wydawniczą. Artykuły nieodpowiadające wskazanym kryteriom będą odsyłane Autorom do

Nadsyłając swoje prace, Autorzy upoważniają Redakcję periodyku „Kultura – Przemiany- Edukacja” do ewentualnego skracania oraz adiustacji nadesłanych tekstów, a także modyfikacji tytułów.

Aksjologiczne i społeczne obszary wychowania i rozwoju człowieka

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Polityka publikowania artykułów i materiałów w periodyku

„Kultura – Przemiany – Edukacja”

 1. W periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” publikowane są tylko i wyłącznie artykuły wpisujące się tematycznie w profil czasopisma.
 2. Redakcja przyjmuje jedynie artykuły i materiały w języku polskim bądź języku angielskim.
 3. Kolejność publikacji poszczególnych artykułów i materiałów wynika z zakończenia ich procesu recenzyjnego oraz wydawniczego. Ponadto redakcja zastrzega sobie możliwość ingerencji w kolejność publikacji artykułów i materiałów ze względu na aktualność lub wagę poruszanej w nich tematyki.
 4. Przesłanie artykułu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na łamach periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” oraz umieszczenie go w wersji elektronicznej na stronie internetowej dedykowanej temu czasopismu.
 5. Po przesłaniu przez Autora artykułu do Redakcji periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” poddawany jest on wstępnej ocenie formalnej. Redakcja będzie poddawać dalszemu procesowi redakcyjnemu i wydawniczemu jedynie te teksty, które spełniają wytyczne i zasady formalne sprecyzowane w „Informacjach dla autorów” dostępnych na stronie internetowej czasopisma. Autorzy artykułów i materiałów, których teksty nie będą zgodne z ww. instrukcją otrzymają stosowną informację zwrotną od Redakcji periodyku.
 6. Proces recenzji artykułów i materiałów do periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” sprecyzowany jest w „Procedurze recenzowania” dostępnej na stronie internetowej czasopisma. Redakcja stosuje także „Etykę publikacji”, która opisana jest również na stronie internetowej czasopisma.
 7. Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionych artykułów i materiałów, ich oryginalność oraz zamieszczone informacje.
 8. Autorzy, których opracowania i materiały zostaną opublikowane W periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.