Informacje dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Zasady przygotowania tekstów
Tekst prosimy przygotować na formatce arkusza A4 uwzględniając następujące ustawienia:
I. Czcionka Times New Roman – rozmiar 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,5; marginesy
– 2,5.
II. Objętość tekstu artykułu - minimum 20 tys. znaków
III. Układ tekstu:
- Imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy Autora (lewy, górny róg) oraz afiliacja, orcid (jeśli autor go posiada)
- Tytuł artykułu w języku polskim
- Tytuł artykułu w języku angielskim
- Streszczenie artykułu w języku polskim i słowa kluczowe od 800-1000 znaków
- Streszczenie artykułu w języku angielskim i słowa kluczowe od 800-1000 znaków
- Wprowadzenie/Wstęp
- Tekst z wyodrębnionymi śródtytułami
- Podsumowanie/Zakończenie
- Bibliografia
IV. Zasady sporządzania przypisów- przypisy polskie na dole strony, czcionka 10.
1. Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych powinien zawierać kolejno: inicjały
imion (kropka) i nazwisko (przecinek), tytuł zapisany kursywą (przecinek), miejsce
i rok wydania (przecinek), numer strony (kropka).
Np. J. Czerny, Filozofia wychowania, Katowice 1997, s. 28.
2. Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych w dziełach zbiorowych powinien
zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (red.) (przecinek), Tytuł napisany
kursywą, miejsce i rok wydania, numer strony (kropka).
Np. A. J. Omelaniuk, W. Pilarczyk, A. Kościszewski, (red.), Rodzina, Młodzież,
Regionalizm, Ciechanów 2000.
3. Przypis bibliograficzny artykułu zamieszczonego w dziełach zbiorowych powinien
zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek) autora artykułu, tytuł
artykułu napisany kursywą (przecinek), [w:] inicjały imion (kropka) i nazwisko (red.)
(przecinek), tytuł dzieła napisany kursywą, miejsce i rok wydania (przecinek), nr strony
(kropka).
Np. J. Izdebska, Współczesne dziecko i obraz jego dzieciństwa, [w:] Dobro dziecka
w rodzinie, red. L. Adamowska, J. Uszyńska, - Jarmoc, Białystok 2012, s. 19.
4. W przypadku cytowania tego samego dzieła wielokrotnie, prosimy o podanie pełnego
przypisu za pierwszym razem. Przy kolejnych cytowaniach należy podać: inicjały imion
(kropka) i nazwisko (przecinek), część tytułu pisany kursywą (wielokropek)…
(przecinek), strona (kropka).
Np. J. Czerny, Filozofia…, s. 45.
P. Ochwadowski, M. Sęk, Możliwości wykorzystania muzykoterapii…, s. 196.
5. W przypadku cytowania tego samego dzieła w dwóch (lub więcej) kolejnych
przypisach, prosimy o podanie pełnego przypisu za pierwszym razem. W następnym
przypisie prosimy o podanie: Tamże (przecinek), numer strony (kropka).
Np. Tamże, s. 16.
6. Przypisy bibliograficzne artykułów zawartych w czasopismach powinny zawierać:
inicjały imienia (kropka) i nazwisko autora artykułu (przecinek), tytuł artykułu napisany
kursywą (przecinek), tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania (przecinek), numer
czasopisma (przecinek), strona (kropka).
Np. H. Cudak, Makrospołeczne uwarunkowania modelu życia współczesnej rodziny,
„Pedagogika Rodziny” 2013, nr 3, s. 12.
V. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię w porządku alfabetycznym, według
następującego wzoru: nazwisko autora, inicjał (inicjały) imienia (przecinek), tytuł pozycji
napisany kursywą (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka).
Np. Szmyd K., Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939),
Rzeszów 2003.
W przypadku dzieła zbiorowego:
Omelaniuk A. J., Pilarczyk W., Kościszewski A. (red.), Rodzina, Młodzież, Regionalizm,
Ciechanów 2000.
W przypadku opisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie:
Świderska M., Formy wspierania dzieci i dorosłych upośledzonych intelektualnie,
„Pedagogika Rodziny” 2013, nr 3.
W przypadku artykułów zamieszczonych w wydaniach zbiorowych:
Nikitorowicz J., Tolerancja jako wartość edukacyjna społeczeństwa wielokulturowego, [w:]
U podstaw dialogu o edukacji, red. A. Karpińska, Białystok 2003.
Jeśli dana publikacja posiada numer DOI, to należy podać go w całości, czyli https://doi.org/10.
itd.
Np. Sobczyk A., Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża Franciszka, „Teologia i
moralność” 2016, nr 2, doi: 10.14746/TIM.2014.16.2.14.
W przypadku powoływania się na materiały dostępne na stronach internetowych należy podać
inicjał imienia i nazwisko autora (jeśli jest podany), przecinek, tytuł tekstu / artykułu kursywą,
adres strony oraz datę dostępu (w nawiasie, bez odstępów po kropkach).
Np. A. Ludorowska, Sprawdzone sposoby na trudne zachowania uczniów – co za nimi stoi i
jak na nie reagować?, https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/sprawdzone-sposoby-natrudne-zachowania-uczniow-co-za-nimi-stoi-i-jak-na-nie-reagowac (dostęp: 30.03.2022).
W przypadku tekstów informacyjnych należy podać tytuł tekstu lub materiału kursywą, adres
strony oraz datę dostępu (w nawiasie, bez odstępów po kropkach).
Np. Certyfikat doskonałości dla UR, https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/certyfikatdoskonalosci-dla-ur,35735 (dostęp: 30.03.2022).
W przypadku dokumentów elektronicznych należy podać tytuł hasła lub materiału kursywą,
adres strony oraz datę dostępu (w nawiasie, bez odstępów po kropkach).
Np. Wychowanie, https://www.gov.pl/attachment/6f4e3202-7229-4aa6-a4d0-7b4666653319
(dostęp: 30.03.2022).
Inne uwagi redakcyjne:
Cytaty w tekście głównym należy zapisywać w cudzysłowu, zaś w przypisach kursywą. Tytuły
publikacji w tekście głównym należy oznaczać kursywą. Po raz pierwszy przywoływane w
tekście głównym imię i nazwisko należy zapisywać z rozwinięciem całości imienia i nazwiska.
Drugi i każdy kolejny raz dla tej samej osoby – należy zastosować inicjał imienia i nazwisko.
VI Wykresy i tabele:
W przypadku zamieszczania w tekście rysunków, schematów, tabeli itp., prosimy
o zamieszczenie wyśrodkowanego tytułu nad obiektem (czcionka 10 pogrubiona) oraz
wskazanie pod rysunkiem/tabelą źródła (czcionka 10 pogrubiona).

VII Informacje dodatkowe:
Warunkiem przyjęcia tekstu jest zgodność artykułu z profilem periodyku „Kultura
– Przemiany – Edukacja”, zasadami przygotowania tekstu oraz polityką wydawniczą.
Artykuły nieodpowiadające wskazanym kryteriom będą odsyłane Autorom do modyfikacji.
Nadsyłając swoje prace, Autorzy upoważniają Redakcję periodyku „Kultura – Przemiany
– Edukacja” do ewentualnego skracania oraz adiustacji nadesłanych tekstów, a także
modyfikacji tytułów.
Przesyłając tekst artykułu prosimy o dołączenie oświadczenia O prawach autorskich
i przestrzeganiu etyki publikacji naukowej (formularz dostępny w zakładce - Pliki do
pobrania)

Teksty wraz z podpisanym skanem oświadczenia o prawach autorskich i etyce (które znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”), prosimy przesyłać drogą elektroniczną, po zalogowaniu się na stronie czasopisma.