O czasopiśmie

Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich to jedyna na polskim rynku wydawniczym seria poświęcona dziejom bogatego życia muzycznego obszaru byłej prowincji monarchii habsburskiej i jej wieloetnicznemu dziedzictwu widzianemu z perspektywy uwikłanych w historię tego regionu narodów. Ukazujące się w ramach serii monografie wieloautorskie są pokłosiem odbywających się cyklicznie od ponad 25 lat na terenie Polski (Rzeszów) i Ukrainy (Iwano-Frankiwsk, Drohobycz, Lwów, Kołomyja) międzynarodowych konferencji naukowych „Musica Galiciana”. Stanowią one swego rodzaju platformę dyskusji, wyznaczającą nowe kierunki i perspektywy badawcze nad mało zbadaną dotychczas problematyką rozwoju i kształtowania tradycji muzycznych terenu dawnej Galicji, służą budowaniu kontaktów, wymianie wiedzy, poglądów i współpracy między środowiskiem naukowym w kraju i za granicą. Wśród wydanych dotychczas w ramach serii wydawniczej tomów, prezentujących wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Polski, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Izraela i Stanów Zjednoczonych, opublikowane zostały tomy tematyczne, których problematyka koncentruje się wokół głównego zagadnienia, np. działalności teatru muzycznego we Lwowie (2003, t. 7), dokonań i roli kobiet w rozwoju życia muzycznego Galicji (2019, t. 16) czy postaci Fryderyka Chopina (2012, t. 13 ) i jego ucznia Karola Mikulego (2021, t. 17).
Zaproszenie do współtworzenia kolejnych tomów kierujemy do szerokiego grona naukowców prowadzących badania nad różnymi aspektami dziejów kultury muzycznej Galicji i jej dziedzictwa: muzykologów, etnomuzykologów, wykonawców i teoretyków muzyki, historyków i socjologów kultury, antropologów, etnografów, folklorystów, pedagogów muzyki, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zakres chronologiczny obejmujący teren Galicji nie tylko w latach 1772–1918, ale również w okresie międzywojennym, II wojny światowej oraz latach powojennych aż po współczesność, pozwoli na szersze ukazanie wielu kwestii.

Proponowane obszary tematyczne:

 • wielonarodowościowa kultura muzyczna Galicji,
 • nierozpoznane biografie twórców i wykonawców muzyki związanych z Galicją,
 • tradycje muzyczne narodów zamieszkujących tereny Galicji, 
 • Galicja między narodami – relacje między muzykami różnych narodowości, 
 • kultura muzyczna Galicji w kontekście wielonarodowych wpływów i wzajemnego

             przenikania elementów różnych kultur,

 • obrzędy, zwyczaje, muzyka ludowa terenu Galicji,
 • muzyka w kulturze górali polskich i ruskich (Łemkowie, Bojkowie, Huculi) 

             zamieszkujących tereny dawnej Galicji, 

 • migracja wykonawców muzyki i kompozytorów z Galicji na przełomie XIX i XX wieku,
 • muzyczne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-ukraińskiego,
 • muzyczne dziedzictwo Galicji jako źródło inspiracji dla europejskich twórców literatury 

             i sztuki, 

 • wpływ postaci galicyjskiego świata muzyki na rozwój kultury w Polsce po 1945 roku, 
 • działalność artystyczna muzyków galicyjskich na emigracji po II wojnie światowej,
 • zapomniane, odnalezione lub na nowo odkrywane dzieła muzycznych twórców 

             o galicyjskim rodowodzie i ich funkcjonowanie w przestrzeni kulturowo-społecznej, 

 • zagadnienia związane z ochroną i zarządzeniem dziedzictwem kulturowym terenu dawnej

             Galicji.