Proces recenzji

  1. Po wpłynięciu do redakcji artykułu przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, i uzyskaniu wstępnej akceptacji Kolegium Redakcyjnego, zostaje on skierowany do recenzji.
  2. Recenzję tomu wykonuje dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie spoza jednostki.
  3. Procedura recenzji przebiega z zachowaniem poufności i obustronnej anonimowości (double-blind review process).
  4. Każdy tekst jest recenzowany według formularza, którego wzór określa załącznik.
  5. Tekst zaopiniowany pozytywnie, po naniesieniu przez autora ewentualnych zmian zgodnie z sugestiami recenzentów, poddany zostaje korekcie językowej i edytorskiej. 
  6. Akceptacja przez autora ostatecznej wersji jest równoznaczna ze zgodą na publikację tekstu w tomie monograficznym serii wydawniczej Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich oraz na umieszczenie go w wersji elektronicznej na stronie internetowej.