Rozwój usług elektronicznej administracji publicznej w Polsce na tle Unii Europejskiej

Autor

  • Dorota Miłek Katedra Ekonomii i Finansów Politechnika Świętokrzyska
  • Paulina Nowak Katedra Ekonomii i Finansów Politechnika Świętokrzyska

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.1.3

Słowa kluczowe:

kraje UE, metoda Perkala, metoda Warda, nierówności w dostępie i korzystaniu z ICT

Abstrakt

Jednym z ważniejszych obszarów stanowiących o istocie społeczeństwa informacyjnego jest e-administracja. Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju usług e-administracji w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Dla realizacji celu badań wykorzystano metodę Perkala i Warda oraz zastosowano wskaźniki: DESI i EDGI. Badanie przeprowadzono w oparciu o dostępne dane Eurostatu i Głównego Urzędu Statystycznego z obszaru publicznych usług e-administracji dla obywateli. W artykule odniesiono się również do priorytetów rozwojowych Polski i UE w aspekcie rozwoju e-administracji. Elektroniczna administracja publiczna w krajach UE przechodzi transformację cyfrową, od tradycyjnego załatwiania spraw obywateli do nowoczesnej, tj. elektronicznej realizacji usług publicznych. Następuje szybki postęp w rozwoju elektronicznej administracji w Europie. Nie jest on jednak równomierny, uwidaczniają się znacznie nierówności w dostępie i wykorzystaniu ICT w poszczególnych państwach członkowskich. Jak wynika z przeprowadzonych badań, poziom rozwoju usług e-administracji w Polsce odbiega od średniego w UE, pomimo znaczącej poprawy w takich obszarach jak otwarte dane, wstępnie wypełniane formularze oraz dostępność usług administracji elektronicznej dla przedsiębiorstw.

Bibliografia

Alzahrani, L., Al-Karaghkouli, W., Weerakkody, V. (2017). Analysing the Critical Factors Influencing Trust in E-government Adoption from Citizens’ Perspective: A Systematic Review and a Conceptual Framework. International Business Review, 26(1), 164–175. DOI:10.1016/j.ibusrev.2016.06.004.

Ardielli, E., Halásková, M. (2015). Assessment of e-government in EU countries. Scientific papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration, 34, 4–16.

Batagan, L., Capisizu, S., Pocovnicu, A. (2009). E-service quality management. Journal of Applied Quantitative Methods, 4(3), 370–381.

Bélanger, F. & Carter, L. (2008). Trust and risk in e-government adoption. Journal of Strategic Information Systems, 17(2), 165–176. DOI: 10.1016/j.jsis.2007.12.002.

Bloom, M., Fischer, J., Orme, J. G. (2009). Evaluating practice: Guidelines for the accountable professional (6rd ed.). Harlow: Pearson Allyn & Bacon.

Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58, 347–354.

Cellary, W. (2002). Organizacja administracji publicznej na potrzeby obywateli. W: W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego (s. 94–97). Warszawa: Raport o rozwoju społecznym. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP.

Centeno, C., van Bavel, R., Burgelman, J. C. (2005). A Prospective View of e-Government in the European Union. The Electronic Journal of e-Government, 3(2), 59–66.

Digital Economy and Society Index DESI: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi (2020.09.2).

Dominiak, J. (2008). Poziom rozwoju usług elektronicznych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. W: J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce (s. 9–28). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Dominiak, J. (2016). Poziom wykorzystania usług elektronicznych przez firmy i gospodarstwa domowe województwa wielkopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 35–49.

Dylewski, M., Filipiak, B. (2005). Usługi publiczne. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, (red.), Współczesna ekonomika usług (s. 451–460). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziarski, G., Kłosowski, W. (2003). Usługi publiczne, w tym komunalne. Warszawa: FRDL Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT.

E-Government Survey (2010). Department of Economic and Social Affairs, Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis. New York: United Nations.

E-Government Survey (2018). Department of Economic and Social Affairs, Gearing e-government to support transformation towards sustainable and resilient societies. New York: United Nations.

E-Government Survey (2020). Department of Economic and Social Affairs, Digital government in the decade of action for sustainable development. New York: United Nations.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010). Bruksela: Komisja Europejska.

European Commission eGovernment Benchmark 2017. Taking stock of user-centric design and delivery of digital public services in Europe. Final Insight Report – Volume1. Pobrane z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/696b493e-f9a8-11e7-b8f501aa75ed71a1/language-en, (2021.01.28). DOI: 10.2759/816781.

Feltynowski, M., Nowakowska, A. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów (s. 14–24). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

Gatnar, E., Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Gąsiorek, A. (2017). Zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. The Review of European Affairs, 12(2), 127–143.

Ghazaleh, M. A., Ahmad, S. Z. (2018). Ajman Digital Government: the way forward to digest digitalization. Emerald Emerging Markets Case Studies, 8(2), 1–20.

Grabiński, T., Sokołowski, A. (1984). Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 181, 63–80.

Halcombe, R. G. (1997). A Theory of the Theory of Public Goods. The Review of Austrian Economics, 10(1),1–22.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na 2019 r. Sprawozdanie krajowe dotyczące Polski. Komisja Europejska.

Kapler, M., Piersiala, L. (2014). E-usługi w administracji publicznej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 195–208.

Kokot-Stępień, P., Piersiala, L. (2019). Analiza funkcjonowania technologii informacyjnych w administracji publicznej. Collegium of Economic Analysis Annals SGH, 56, 91–103.

Kozłowska, B. (2003). Podmioty administracji. W: M. Chmaj (red.), Prawo administracyjne, część ogólna (s. 97–107). Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa i. R. Łazarskiego.

Małkowska, A., Głuszak, M. (2016). Pro-investment local policies in the area of real estate economics – similarities and differences in the strategies used by communes. Oeconomia Copernicana, 7(2), 269–283. DOI: 10.12775/OeC.2016.016.

Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. Warszawa: PWN.

Matthews, W. (2002). E-gov prone to falter, Federal Computer Week May 6th.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin

OECD e-government studies. The e-government imperative. (2003). Paryż: OECD.

Opolski, K. (2008). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: Ce-DeWu.

Parysek, J.J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Studia KPZK PAN, t. LXIX. Warszawa: PWN.

Pilemalm, S., Lindgren, I., & Ramsell, E. (2016). Emerging forms of inter-organizational and cross-sector collaborations in e-government initiatives: Implications for participative development of information systems. Transforming Government: People, Process and Policy, 10(4), 605–636. DOI: 10.1108/TG-12-2015-0055.

Portal Komisji Europejskiej Digital Economy and Society Index DESI. Pobrane z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi (2020.09.2).

Portal Komisji Europejskiej. Pobrane z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/ european-digital-strategy (2020.09.15).

Portal Unii Europejskiej. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (2020.09.15).

Raport Capgemini dot. Cyfrowych usług elektronicznych w Europie – Digitizing Public 9 Services in Europe: Putting ambition into action 9th Benchmark Measurement. Pobrane z: http://www.capgemini.com/resources/2010-egovernment-benchmark (2020.09.15).

Rollnik-Sadowska, E., Dąbrowska, E. (2018). Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union. Oeconomia Copernicana, 9(1), 143–158. DOI: 10.24136/oc.2018.008.

Rust, R. T., Kannan, P. K. (2003). E-service: A New Paradigm for Business in the Electronic Environment. Communications of the ACM, 46(6), 37–42. DOI: 10.1145/777313.777336.

Scupola, A. (2018). Digital Transformation of Public Administration Services in Denmark: A Process Tracing Case Study. Journal of NBICT, 1, 261–284. DOI: 10.13052/nbjict1902-097X.2018.014.

Strahl, D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo AE im O. Langego we Wrocławiu.

Szkutnik, W., Sączewska-Piotrowska, A., Hadaś-Dyduch, M. (2015). Metody taksonomiczne z programem STATISTICA. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław: Ossolineum.

Śledziewska, K., Zięba, D. (2016). E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy. Warszawa: Digital Economy Lab UW.

Świątek, W. (2019). Development of E-administration Services in Poland. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 3, 72–83. DOI: 10.5604/01.3001.0013.6545.

Trąpczyński, P., Jankowska, B., Dzikowska, M., Gorynia, M. (2016). Identification of Linkages between the Competitive Potential and Competitive Position of SMEs Related to their Internationalization Patterns Shortly after the Economic Crisis. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 29–50. DOI: 10.15678/EBER.2016.040403.

Tsonev, I. (red.). (2016). Re-designing public services for the 21st century. Comparative analysis of the e-reforms in Estonia, Bulgaria and Romania. The European Liberal Forum (ELF). Pobrane z: https://www.liberalforum.eu/wp-content/uploads/2018/09/Redesigning_public_services_ENG_FINAL.pdf (2021.01.28).

Ward, J. H. Jr. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236–244.

Zeliaś, A. (red.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Ziębicki, B. (2007). Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 6,149–166.

Downloads

Opublikowane

2021-03-31

Numer

Dział

Artykuły