Ekonomia umiaru – w kierunku zrównoważonego rozwoju

Autor

  • Barbara Siuta-Tokarska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.1

Słowa kluczowe:

ekonomia, umiar, zrównoważony rozwój

Abstrakt

W artykule podjęty został problem realizacji zrównoważonego rozwoju w gospodarce światowej XXI wieku. Przedstawiona praca ma charakter teoretyczny. Celem publikacji jest przedstawienie ekonomii umiaru jako teorii w kontekście ewolucji myśli ekonomicznej w głównym nurcie ekonomii rozwoju. Zagadnienie to zostało ukazane w relacji do postępujących zmian środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, ze wskazaniem na negatywne skutki realizacji obowiązującego konsumpcyjnego modelu współczesnych gospodarek. „Ekonomia umiaru” to swoiste nowe spojrzenie na teorię ekonomii, która daje podstawy teoretyczne do przejścia w rzeczywistą, praktyczną realizację rozwoju, przywracającego właściwe pojmowanie ładu i sprawiedliwości międzypokoleniowej. Na potrzeby realizacji niniejszych badań wykorzystano analizę literatury przedmiotu zarówno krajowej, jak i zagranicznej w obrębie metod badawczych nauk społecznych z zakresu analizy i krytyki piśmiennictwa, a także analizy i konstrukcji logicznej.

Bibliografia

Aristotle (1996). Etyka nikomachejska. In: D. Gromska, L. Regner, W. Wróblewski (transl.), Arystoteles, Dzieła wszystkie, vol. 5, (pp. 386–945). Warsaw: PWN.

Bąkiewicz, A., Żuławska, U. (2010). Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju. In:

A. Bąkiewicz, U. Żuławska (Eds.), Rozwój w dobie globalizacji (pp. 64–88). Warsaw: PWE.

Bedrunka, K. (2020). Concepts of sustainable development of the region. Studies in Systems, Decision and Control, 198, 11–18.

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2016). Zrównoważony i trwały rozwój wobec postępujących procesów globalizacji. Miscellanea Oeconomicae. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, II(3), 71–81.

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2018). Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów. Przegląd Organizacji, 4, 7–15. DOI 10.33141/po.2018.04.01.

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B., Kusio, T. (2018). Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju – metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2(815), 28–43.

Borys, T. (2005). Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru. In: A. Papuziński (Ed.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka (pp. 64–75). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza „Branta”.

Deszczyński, P. (2013). Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji gospodarki światowej – implikacje dla krajów rozwijających się. Lecture delivered at the 9th Congress of Polish Economists entitled: “Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”. Warsaw.

Bałtowski, M. (Ed.). (2016). Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodki. Warsaw: PWN.

Giza, W. (2016). Postulaty ekonomii umiaru a podejście badawcze współczesnej ekonomii. In: J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (Eds.), Ekonomia umiaru. Realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko (pp. 41–50). Warsaw: PWN.

Herbut, J. (1997). Cnota. In: J. Herbut (Ed.), Leksykon filozofii klasycznej (pp. 90–91). Lublin: KUL.

Kołodko, G. W. (2015). Racjonalne potrzeby jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2, 7–18.

Kołodko, G. W. (2016). Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. In: J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (Eds.), Ekonomia umiaru. Realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko (pp. 21–40). Warsaw: PWN.

Kozak, Z. (2001). Ekonomia zacofania i rozwoju. Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kozhevina, O. V., Trifinov, P. V., Ksenofontov, A. A., Perednikh, L. V. (2020). The Strategic Management of Sustainable Industrial Development in Transition to Industry 4.0. Lecture Notes in Networks and Systems, 73, 1295–1304.

Krivtsov, A. I. (2020). Sustainable Development of Economic Entities: Key objectives, Stages and Stakeholders Interests. Lecture Notes in Networks and Systems, 84, 165–171.

Living Planet Report – 2018: Aiming Higher. Grooten, M., Almond, R. E. A. (Eds). Switzerland: World Wide Fund for Nature.

Maldonado, M. U. (2012). Sectoral Innovation System Dynamics: A simulation model of the Softeware Sector in Brazil, 1–167. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/274835221 (17.03.2021). DOI: 10.13140/RG.2.1.1041.3602.

Malikowski, J. (2016). Przypadek Polski: od modernizacji imitacyjnej do zrównoważonego rozwoju? Podstawy Edukacji. Zrównoważony Rozwój, 9, 25–63. DOI: 10.16926/pe.2016.09.03.

Malinowski, G. (2014). Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3(32), 18–28.

Piasecki, R. (2007). Ekonomia rozwoju. Warsaw: PWE.

Piątek, Z. (2005). Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje filozoficzno-społeczne. In: A. Papuziński (Ed.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka (pp. 14–29). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza „Branta”.

Rokicka, E., Woźniak, W. (2016). W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty. Łódź: University of Łódź Department of General Sociology.

Sati, V. P. (2020). Sustainable development under changing environment. Advances in Global Chance Research, 66, 171–183.

Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia. Problemy Ekorozwoju, 1(2), 73–76.

Twarowska, S. (2016). Nowy Pragmatyzm jako fundament polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2(39), 35–45.

Woźniak, M. G. (2019). Gospodarka Polski 1918–2019. W kierunku zintegrowanego rozwoju. Warsaw: PWN.

Żardecka, M. (2017). Znaczenie rozsądku i umiaru w życiu jednostki i społeczeństwa. Logos i Ethos, 45, 7–28. DOI: 10.15633/lie.2335.

Zwoliński, A. (2008). Wychowanie do umiaru. Pedagogika Katolicka, 2(1), 57–70.

Downloads

Opublikowane

2021-09-30

Numer

Dział

Artykuły