Podatkowe formy pomocy publicznej w Polsce w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.3

Słowa kluczowe:

pomoc publiczna, preferencje podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne, Europejska Unia

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu została przedstawiona struktura pomocy publicznej w Polsce w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów podatkowych. Preferencje podatkowe są istotną formą pomocy publicznej w Polsce, a ich znaczenie w strukturze udzielanej pomocy różni się w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Zasadniczą wartością artykułu jest dostarczenie aktualnej wiedzy na temat źródeł podatkowych form pomocy publicznej. W niniejszym opracowaniu najpierw omówiono teoretyczne aspekty pomocy publicznej, a następnie przedstawiono podatkowe formy pomocy publicznej w Polsce. W dalszej części przeprowadzono badania empiryczne. W opracowaniu zastosowano następujące metody badawcze: analizę opisową, ilościową oraz porównawczą. Dane statystyczne zaczerpnięto z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat pomocy publicznej udzielonej w Polsce, które są przekazywane do Komisji Europejskiej i stanowią podstawę unijnych opracowań pt. State Aid Scoreboard dostępnych w bazie danych Eurostat.

Preferencje podatkowe stanowią istotną formę pomocy publicznej udzielanej w Polsce, gdyż są drugą (po dotacjach) postacią pomocy publicznej, biorąc pod uwagę jej wartość. Znaczenie pomocy publicznej w postaci instrumentów podatkowych różni się w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W większości z nich preferencje podatkowe są drugą co do wartości formą przyznawanej pomocy publicznej, jednak ich udział w strukturze udzielonej pomocy jest mocno zróżnicowany. Problematyka pomocy publicznej, w tym w szczególności jej podatkowych form, wydaje się być niezwykle intrygująca oraz ważna we współczesnej nauce finansów.

Bibliografia

Biondi, A., Eeckhout, P., Flynn, J. (Eds.). (2005). The Law of State Aid in the European Union. New York: Oxford University Press.

Cabinet Regulation as of 23 July 2013 amending the regulations on special economic zones (Journal of Laws 2013, item 968–981).

Cabinet Regulation of 30 June 2014 on the establishment of the regional aid map for 2014–2020 (Journal of Laws 2014, item 878).

Donzelli, S. (2019). Competition State aid brief. Brussels: European Commission.

Ecorys. (2019). Study on the practical impact of RDI State aid rules. Brussels: European Commission.

European Commission. (2001). Ninth Survey on State Aid in the European Union Commission of the European Communities. Brussels: European Commission, 18.7.2001, COM (2001) 403 final

Eurostat. (2021). State Aid Scoreboard. Retrieved from: https://webgate.ec.europa.eu/ (2021.03.09).

Jankowska, A., Marek, M. (2009). Dopuszczalność pomocy publicznej – uregulowania wspólnotowe i krajowe. Warsaw: C.H. Beck.

Litwińczuk, H. (Ed.). (2013). Prawo podatkowe przedsiębiorców. Warsaw: Wolters Kluwer.

Nicolaides, P., Kekelekis, M., Kleis, M. (2008). State Aid Policy in the European Community. Principles and Practise. London: Wolters Kluwer.

Piechowicz, M. (2016). Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis dla przedsiębiorstw. In: M. Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca (Eds.), Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014–2020 (pp. 73–91). Warsaw: Difin

Sosnowski, M. (2014). Wybrane formy podatkowej pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 68, 171–182.

Spychała, M. (2013). Pomoc publiczna w warunkach gospodarki rynkowej. In: G. Wolska (Ed.), Współczesne problemy ekonomiczne: polityka państwa a proces globalizacji, nr 139 (pp. 238–247). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Spychała, M. (2014). Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6, 96–112.

Spychała, M. (2019). Podatkowe formy pomocy publicznej w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. In: M. Sosnowski (Ed.), Problemy finansów w obliczu nowych wyzwań gospodarki (pp. 89–100). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

The Act of 12 January 1991 on Taxes and Local Fees (consolidated text: Journal of Laws 2018, item 1445 as amended).

The Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones (consolidated text: Journal of Laws 2019, item 482).

The Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance (consolidated text: Journal of Laws 2019, item 900).

The Act of 10 May 2018 on The New Investment Support (Journal of Laws 2018, item 1162).

The Consumer Protection Office [UOKiK]. (2011–2020). Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorstwom. Warsaw: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. The Treaty on the Functioning of the EU (TFEU) (Dz.Urz. UE C 83 z 30.03.2010).

Downloads

Opublikowane

2021-09-30

Numer

Dział

Artykuły