Termodynamiczne ujęcie teorii godziwego wynagradzania

Autor

  • Jurij Renkas Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości

Słowa kluczowe:

płaca godziwa, termodynamika, stała ekonomiczna, zasady fundamentalne

Abstrakt

Ograniczając się w ramach niniejszego artykułu wyłącznie do zagadnień teorii godziwego wynagradzania, postawiono pytania kluczowe: jakie jest kryterium sprawiedliwego wynagrodzenia, skąd ono pochodzi i gdzie go szukać? Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelu wynagrodzenia godziwego w ujęciu fundamentalnych zasad termodynamiki. W interpretacji ekonomicznej jest to zasada zachowania kapitału oraz zasada jego spontanicznego i losowego rozpraszania się, co wiąże się z drugą zasadą termodynamiki. Na gruncie termodynamicznej wiedzy o funkcjonowaniu organizmu ludzkiego jako abstrakcyjnego silnika cieplnego przedstawiono termodynamiczny model godziwej płacy, polegający na wyrównaniu pracownikowi naturalnego rozproszenia jego personalnego kapitału. Potwierdzono, że w wyniku stosowania tej zasady wynagradzania zarobki dwojga
pracujących rodziców pozwalają doprowadzić dwoje potomków do poziomu osiągniętego przez nich kapitału ludzkiego, czyli płaca ta gwarantuje zachowanie kapitału ludzkiego w rodzinie.

Bibliografia

Adamczyk, A. (2008). Entropia. II Prawo (zasada) termodynamiki. Lectures and Animations in General Physics. Pobrane z: http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/WykLadyFO/FoWWW_27.html (2020.08.27).

Atkins, P. (2005). Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Atkins, P. (2007). Four Laws that Drive the Universe. New York: Oxford University Press.

Cieslak, I. (2008). Value of Human Capital and Wage Disparities. W: I. Górowski (red.), General Accounting Theory Evolution and Design for Efficiency (s. 289–303). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Dobija, M. (red.). (2010). Teoria pomiaru kapitału ludzkiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dobija, M. (1998). How to place human resources into the balance sheet. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 3(1), 83–92.

Dobija, M. (2007). Abstract Nature of Capital and Money. W: M.L. Cornwall (red.), New Developments in Banking and Finance (s. 89–114). New York: Nova Science Publishers.

Dobija, M. (2011). Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange. Modern Economy, 2(2),142–152. DOI: 10.4236/me.2011.22019.

Dobija, M. (2013). Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 70(126), 43–62.

Dobija, M., Kurek, B. (2013). Towards Scientific Economics. Modern Economy, 4(4), 293–304. DOI: 10.4236/me.2013.44033.

Dobija, M., Renkas, J. (2020). Accounting among the Natural Sciences. Modern Economy, 11, 2081–2100. DOI:10.4236/me.2020.1112138.

Dobija, M., Renkas, J. (2021). Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekonomicznego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 68, 37–64. DOI:10.15584/ nsawg.2021.4.3.

Dobija, M., Smaga, E. (1993). Zastosowania matematyki finansowej. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Georgescu-Roegen, N. (1971). The Entropy Law and the Economic Process. Massachusetts: Harvard University Press, Cambridge.

Henderson, D. (2020). Concise Encyclopedia of Economics. François Quesnay. Pobrane z: https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Quesnay.html (2022.08.17).

Heryng, Z. (1896). Logika ekonomii. Zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska nauki o energii. Warszawa: Wydawnictwo „Głosu”.

Kozioł, W. (2011). Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego. Nierówności Społeczne w Wzrost Gospodarczy, 19, 252–260.

Kurek, B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko. Monografie: Prace doktorskie, nr 10, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Kurek, B. (2012). An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities. Modern Economy, 3(4), 364–372. DOI:10.4236/me.2012.34047.

Kurek, B., Górowski, I. (2020). Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital. Central European Management Journal, 28(4), 30–50. DOI: 10.7206/cemj.2658-0845.33.

LaRouche, L.H. (1995). A więc chcecie dowiedzieć się wszystkiego o ekonomii. Warszawa: Instytut Schillera.

Mazur, M. (1976). Cybernetyka i charakter. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Minimum socjalne. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Pobrane z: https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne (2022.09.24).

NBPortal. (2004). Wrogowie merkantylistów – fizjokraci. Historia myśli ekonomicznej. Pobrane z: https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/wrogowie_merkantylistow_fizjokraci (2022.08.05).

Oliwkiewicz, B. (2020). Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych W: D. Fatuła (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji (s. 67–94). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Pęciak, R. (2016). Idea własności w systemie fizjokratycznym. Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 260, 78–88.

Renkas, J. (2017). Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce. Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 341, 300–315.

Renkas, J. (2021). An Econometric versus Thermodynamic Approach to Modeling Wage Expectations. W: S. Khalid, P.A. Soliman (red.), International Business Information Management Association (p. 5879–5887). Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic: Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain.

Renkas, J. (2013). Wage expectations in light of human capital measurement theory. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 9(9), 29–42.

Renkas, J. (2016). Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47(3), 466–480. DOI:10.15584/ nsawg.2016.3.34.

Renkas, J. (2022). Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. W: E. Cannan, (red). 1904. Book I, 1.5.2. Library of Economics and Liberty. Pobrane z: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN2.html (2020.08.17).

Stankiewicz, W. (2000). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.

Włodarczyk, J. (2008). Ekonomia jako nauka o energii społecznej w polskiej myśli ekonomicznej przełomu XIX i XX wieku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 54, 39–57.

Downloads

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły