Proces recenzji

Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie  "Dydaktyka Polonistyczna"

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki w czasopiśmie „Dydaktyka Polonistyczna” stosuje się następujące zasady recenzowania publikacji naukowych:
1. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma (do trzech tygodni).
2. Materiały zakwalifikowane do publikacji  wysłane są do recenzji zewnętrznej.
3. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki.
4. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja ma charakter opisowy, ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Czas, w którym powinna powstać recenzja wynosi około dwa miesiące. Manuskrypty nadesłane przez Autorów ukazują się w wersji papierowej oraz elektronicznej po upływie 150 dni.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
Komitet Redakcyjny „Dydaktyki Polonistycznej” podaje do publicznej wiadomości (na stronie internetowej) listę recenzentów współpracujących z czasopismem.

Arkusz recenzji

Oświadczenie recenzenta

Ustosunkowanie się autora