Polityka prywatności

Polityka publikowania artykułów i materiałów w periodyku

„Kultura – Przemiany – Edukacja”

  1. W periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” publikowane są tylko i wyłącznie artykuły wpisujące się tematycznie w profil czasopisma.
  2. Redakcja przyjmuje jedynie artykuły i materiały w języku polskim bądź języku angielskim.
  3. Kolejność publikacji poszczególnych artykułów i materiałów wynika z zakończenia ich procesu recenzyjnego oraz wydawniczego. Ponadto redakcja zastrzega sobie możliwość ingerencji w kolejność publikacji artykułów i materiałów ze względu na aktualność lub wagę poruszanej w nich tematyki.
  4. Przesłanie artykułu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na łamach periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” oraz umieszczenie go w wersji elektronicznej na stronie internetowej dedykowanej temu czasopismu.
  5. Po przesłaniu przez Autora artykułu do Redakcji periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” poddawany jest on wstępnej ocenie formalnej. Redakcja będzie poddawać dalszemu procesowi redakcyjnemu i wydawniczemu jedynie te teksty, które spełniają wytyczne i zasady formalne sprecyzowane w „Informacjach dla autorów” dostępnych na stronie internetowej czasopisma. Autorzy artykułów i materiałów, których teksty nie będą zgodne z ww. instrukcją otrzymają stosowną informację zwrotną od Redakcji periodyku.
  6. Proces recenzji artykułów i materiałów do periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” sprecyzowany jest w „Procedurze recenzowania” dostępnej na stronie internetowej czasopisma. Redakcja stosuje także „Etykę publikacji”, która opisana jest również na stronie internetowej czasopisma.
  7. Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionych artykułów i materiałów, ich oryginalność oraz zamieszczone informacje.
  8. Autorzy, których opracowania i materiały zostaną opublikowane W periodyku „Kultura – Przemiany – Edukacja” otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.