Kulturotechniczny aspekt sportu formą przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym nieletnich na podstawie badań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.18

Słowa kluczowe:

kulturotechniki, zachowania ryzykowne, nieletni, sport

Abstrakt

Autorzy artykułu omówili kulturotechniczny aspekt sportu oraz jego walory wychowawcze i resocjalizacyjne. Następnie wskazali, w jaki sposób uprawianie sport przeciwdziała zachowaniom ryzykownym nieletnich. Na końcu artykułu zostały zaprezentowane wyniki badań odnoszące się do walorów sportu wobec oddziaływania na nieletnią młodzież na terenie Gminy Konstantynów Łódzki.

Bibliografia

Bezpieczna młodość, red. A. Rynio, E. Juśko, Wydawnictwo „Drukarz”, Tarnów 2011.

Czapów C., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Wyd. PWN, Warszawa 1978.

Czechowski J., Sport w perspektywie procesu wychowawczego, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 2, s. 161–178.

Czerkawski A., Wybrane aspekty wykorzystywania kultury symbolicznej w pracy z młodzieżą trudną [w:] Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja, red. A. Rzymełko-Frąckiewicz, T. Wilk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, s. 199–206.

Dzielska A., Kowalewska A., Zachowania ryzykowne młodzieży – współczesne podejście do problemu, „Studia Bas” 2014, nr 2/38, s. 139–168.

Grzesiak-Witek D., Witek P., Współczesne wyzwania edukacyjne wobec młodzieży wagarującej [w:] Społeczeństwo polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku. Rodzina – edukacja – samorząd, red. E. Juśko, M. Borys, S. Sorys, Drukarnia Eikon Plus, Kraków 2014, s. 102–115.

Izdebska H., Trudności wychowawcze [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Jaworska A., Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 9, s. 137–157.

Jędrzejko M.Z., Sieroń R.B., Zachowania ryzykowne nastolatków, Wydawca Aspra, Warszawa–Milanówek 2017.

Karpuszenko E., Marzec A., Sport w resocjalizacji nieletnich, Częstochowa 2008.

Klonowska I., Psychopedagogiczne i kryminologiczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży, „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 11, s. 83–95.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Kurzępa J., Lisowska A., Pierzchalska A., Prostytucja „nieletnich” w perspektywie Dolnoślązaków. Raport z badań, Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., Wrocław 2008.

Kusztal J., Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Łuka M., Witek P., Grzesiak-Witek D, Nauczyciel a współczesne zagrożenia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020.

Mariański J., Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim, „Edukacja Humanistyczna” 2011, nr 1(24), s. 7–24.

Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2007.

Mielczarek M., Sport jako metoda instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt, „Polska Myśl Pedagogiczna” 2020, nr 6, s. 285–304.

Miko-Giedyk J., Profesor Marii Dudzikowej troska o autorytet nauczyciela, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” 2018, nr 2, s. 81–85.

Misterska E., Autorytet nauczyciela, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 8, s. 35–40.

Nauczyciel – wychowawca – pedagog. Wyzwania i zadania, red. E. Juśko, J. Burgerowa, B.D. Niziołek, B. Wolny, Wydawnictwo Progres, Tarnów 2014.

Nowak A., Profilaktyka przestępcza nieletnich [w:] Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.

Obuchowska I., Adolescencja [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2000, t. 2, s. 168–169.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Żak, Warszawa 2004.

Ostaszewski K., Kultura szkoły a zachowanie ryzykowne uczniów, „Edukacja” 2014, nr 1(126), s. 14–24.

Poklek R., Wpływ aktywności fizycznej na poziom agresji młodocianych przestępców, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu” 2006, nr 2, s. 234–243.

Profilaktyka społeczna. Wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku, red. E. Juśko, J. Burgerova, B. Wolny, Wydawnictwo Progres, Tarnów–Łapczyca 2014.

Pytka L., Profilaktyka wykolejenia społecznego [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Solecki R., Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży, „Studia de Cultura” 2018, nr 10(4).

Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka, cz. II, red. ks. A. Gretkowski, I. Kurlak, E. Juśko, B. Wolny, „Studio Książki”, Stalowa Wola – Tarnów 2010.

Witek P., Grzesiak-Witek D., Grupa rówieśnicza szansą czy zagrożeniem efektywnego procesu nauczania gimnazjalistów [w:] Medzi modernou a postmodernou IV. Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efektivity, red. M. Lačný, V. Dudinský, Prešov 2008, s. 396–404.

Witek P., Resocjalizacja nieletnich. Aktualne dylematy instytucji resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018.

Woźniak W., Oddziaływania kulturotechniczne w procesie resocjalizacji, „Kwartalnik Naukowy” 2015, nr 4/24, s. 189–199.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 1982, nr 35, poz. 230.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz.U. 1996, nr 10, poz. 55.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 2005, nr 179, poz. 1485.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, Dz.U. 2022, poz. 1700.

Szymczak Andrzej, https://olimpijski.pl/olimpijczycy/andrzej-szymczak/ (dostęp: 6.08.2023).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Witek, P., & Liwowska, E. (2023). Kulturotechniczny aspekt sportu formą przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym nieletnich na podstawie badań. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 299–314. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.18

Numer

Dział

Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych