Źródła finansowania determinantą rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.4.7

Słowa kluczowe:

finansowanie, klaster, procesy integracyjne, innowacyjność, konkurencyjność

Abstrakt

Sukces każdego przedsięwzięcia w dużej mierze determinowany jest właściwym doborem źródeł finansowania prowadzonej działalności. Starając się niwelować trudności związane z funkcjonowaniem w warunkach konkurencyjnych, należy korzystać z różnych, dostępnych źródeł finansowania. Dysponowanie odpowiednimi źródłami finansowania umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz gwarantuje bezpieczeństwo finansowe. Ponadto ma wpływ na podejmowane przez organizację decyzje, warunkuje jej plany i zamierzenia strategiczne. Dostęp do instrumentów finansowania, pokrywających potrzeby przedsiębiorstwa w szerszym zakresie, może również stanowić źródło przewagi konkurencyjnej na dynamicznie zmieniającym się rynku.
Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie źródeł finansowania działalności warunkujących zainicjowanie i funkcjonowanie innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie. System finansowy warunkuje nie tylko efektywne funkcjonowanie, ale również późniejszą dynamiczną ekspansję inicjatyw klastrowych. W kolejnych częściach opracowania starano się przybliżyć źródła finansowania i ich funkcje w działalności organizacji oraz oddziaływanie klastrów na wzrost potencjału gospodarki. Dokonano również przeglądu form finansowania inicjatyw klastrowych. Dla realizacji podjętego celu posłużono się wynikami badań empirycznych ukazując w ich świetle formy i dylematy finansowania klastrów. Przeprowadzono je w 2015 roku wśród 80 przedsiębiorców-uczestników czterech klastrów rolno-spożywczych, jak też wśród 4 przedstawicieli instytucji zarządzających tymi klastrami na obszarze województwa podkarpackiego. W opracowaniu potwierdzono tezę, iż prawidłowo funkcjonujące struktury klastrowe przyczyniają się do wzrostu
konkurencyjności podmiotów oraz poziomu innowacyjności gospodarki, niwelując nierówności ich rozwoju, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym czy międzynarodowym.

Bibliografia

Bień, W. (2000). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Borowicz, A., Dzierżanowski, M., Rybacka, M., Szultka, S. (2009). Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Borowiecki, R. (1993). Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Secesja.

Brodzicki, T., Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, 4, 45–60.

Buczyńska, G., Frączek, D., Kryjom, P. (2016). Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Warszawa: PARP.

Chorób, R. (2016a). Dylematy finansowania działalności klastrów branży rolno-spożywczej. Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 4(23), 485–492.

Chorób, R. (2016b). Potrójna helisa przykładem efektywnej kooperacji i przesłanką ekspansji więzi integracyjnych w agrobiznesie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 9, Część I, Łódź-Warszawa, 23–35.

Chorób, R. (2018). Rozwój powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym determinantą innowacyjności i wzrostu konkurencyjności gospodarki żywnościowej. Handel Wewnętrzny, 64(LXIV), 2(373), 117–126.

Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.

Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.

Erlandsson, K., Koszarek, M. (2011). Fundusze UE czy składki? Pozyskiwanie finansowania działań inicjatywy. In: M. Koszarek (ed.), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój (pp. 115–130). Warszawa: PARP.

Filip, P., Grzebyk, M. (eds.). (2012). Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej. Nauka dla gospodarki, 1, InProNa, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Filip, P., Kata, R. (2017). Poszerzanie źródeł kapitału a koszty finansowania zewnętrznego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, 33, 37–48.

Grzywacz, J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Janasz, K., Janasz, W., Wiśniewska, J. (2007). Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.

Jankowiak, A.H. (2014). Klastry jako nośnik innowacyjności – ujęcie teoretyczne. In: B. Drelich-Skulska, A.H. Jankowiak, S. Mazurek (eds.), Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Czy doświadczenia azjatyckie można wykorzystać w warunkach gospodarki polskiej? (pp. 23–60). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kaźmierski, J. (2015). Finansowanie rozwoju struktur klastrowych – przykład regionu łódzkiego. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 19, 37–47.

Orechwa-Maliszewska, E. (2011). System finansowy a źródła finansowania przedsiębiorstw – wybrane problemy. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1, 63–73.

Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2004). System finansowy w Polsce. Warszawa: PWN.

Piotrowski, M. (ed.). (2021). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020. Raport ogólny. Warszawa: PARP.

Regional clusters in Europe. (2002). Bruksela: European Commission, Observatory of European SMEs.

Rydarowska-Kurzbauer, J. (2013). Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Studia Ekonomiczne, 156, Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, 63–72.

Tomaszewski, M. (2003). Procesy reprodukcji majątku trwałego przedsiębiorstw. Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku.

Volz, U. (2004). European Financial Integration and the Financing of Local Business in the New EU Member States. EBRD Working Paper, 89, 1–52.

Opublikowane

2022-12-31

Jak cytować

Chorób, R. (2022). Źródła finansowania determinantą rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (72), 122–135. https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.4.7

Numer

Dział

Artykuły