Zasady etyczne

Zasady etyczne związane z procedurą złożenia manuskryptu do kwartalnika

Autorzy przesyłający prace do POLISPOL w celu poddania ich procedurze redakcyjnej są zobowiązani przestrzegać następujących zasad:

  • przedkładany tekst nie powinien być wcześniej publikowany w całości (w tym jako rozdział książki) lub w części (dotyczy to również tabel, wykresów i rycin);
  • przedkładany tekst nie powinien być dopuszczony do publikacji w innym czasopiśmie (lub monografii);
  • przedkładany tekst nie powinien być przedmiotem procedury redakcyjnej w innym czasopiśmie, ani też w czasie procedury redakcyjnej w POLISPOL być przesyłany do innego czasopisma (lub monografii);
  • przedkładany tekst powinien dostarczać nowych wyników badań – teoretycznych i/lub empirycznych – które nie były wcześniej opublikowane.

Powyższych zasad nie stosuje się w odniesieniu do tekstów w wersji roboczej (work in progress) opublikowanych w materiałach konferencyjnych.

O wszelkich odstępstwach od powyższych zasad należy poinformować Redakcję POLISPOL w wiadomości dla redaktora, stanowiącej część formularza służącego złożeniu tekstu do czasopisma.

Należy poinformować Redakcję o wykorzystaniu w tekście tabel, wykresów i rycin, które wcześniej były już publikowane, a także w samym tekście podać dane bibliograficzne pracy, w której zostały zawarte. Redakcję należy również poinformować o opublikowaniu tekstu w materiałach konferencyjnych, podając szczegóły konferencji i tytuł materiałów.

Autorzy powinni przestrzegać zasady „podwójnie ślepej” recenzji i nie ujawniać w żaden sposób swojej tożsamości zarówno w tekście, jak i poprzez publikację jakiejkolwiek jego wersji na ogólnie dostępnych stronach internetowych (z wyłączeniem tekstów opublikowanych w materiałach konferencyjnych).

 

Zasady etyczne związane z autorstwem manuskryptu

Każdy autor wskazany w artykule powinien wnieść znaczący wkład w jego powstanie. Może to dotyczyć koncepcji lub projektu badań, pozyskiwania danych lub ich analizy i interpretacji. W celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako ghostwriting i guest authorship* Redakcja „Polityki i Społeczeństwa” wprowadziła procedury zabezpieczające. Ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.). Ponadto Redakcja „Polityki i Społeczeństwa” dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Dlatego też Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor/współautorzy ponoszą odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.

*Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniany jako autor (ew. współautor) publikacji.

Prace złożone do publikacji w kwartalniku „Polityka i Społeczeństwo” podlegają sprawdzeniu przez system służący wykrywaniu plagiatu*. Dlatego autorzy powinni zadbać o to by:

  • fragmenty tekstu zapożyczone z innych prac zostały oznaczone cudzysłowem,
  • wyraźnie zostało wskazane źródło cytatu w tekście oraz w bibliografii,
  • otrzymać pozwolenie od pierwotnego wydawcy albo właściciela autorskich praw majątkowych na wykorzystanie wcześniej publikowanych danych (tabel, wykresów, rycin).

Autorzy powinni wystrzegać się zapożyczania treści z własnych, wcześniej opublikowanych prac, bez ich odpowiedniego cytowania, co stwarza wrażenie, że są to prace oryginalne (autoplagiat). Ponowne przywołanie własnych wyników badań wymaga również przywołania prac, w których zostały one opublikowane.

Zarzuty dotyczące plagiatu lub autoplagiatu skierowane do Redakcji zostaną zbadane i jeżeli okażą się uzasadnione, autor/autorzy zostaną poproszeni o wyjaśnienia dotyczące pokrywających się treści. O pomoc w dalszej ocenie artykułu Redakcja może się zwrócić do redaktorów tematycznych i członków Rady naukowej czasopisma. Jeśli wyjaśnienia złożone przez autora/autorów nie będą satysfakcjonujące – artykuł nie zostanie przyjęty. Redakcja może również odmówić przyjęcia kolejnych zgłoszeń od tego samego autora/autorów.

* Pod pojęciem plagiatu rozumie się przedstawienie pracy innych autorów jako własnej, tj. bez należytego uznania autorstwa innych. Więcej na ten temat na stronie Committee for Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org.