O czasopiśmie

„Polityka i Społeczeństwo” (Studies in Politics and Society) ISSN 1732-9639 – skr. POLISPOL – jest wielodyscyplinowym czasopismem naukowym mieszczącym się w obszarze nauk społecznych. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów czasopisma, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. W 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na łamach „Polityki i Społeczeństwa” zamieszczane są niepublikowane dotychczas opracowania o charakterze naukowym, przede wszystkim artykuły (zwłaszcza będące upowszechnieniem wyników badań własnych Autorów) oraz eseje, polemiki, recenzje, jak również komunikaty i sprawozdania z wydarzeń naukowych. Teksty przedkładane są redakcji POLISPOL za pośrednictwem zakładki "Przesyłanie tekstów".

Czasopismo dba o wysoki poziom merytoryczny. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Każdy tekst podlega dwóm zewnętrznym, przeprowadzanym anonimowo recenzjom. Redakcja przeciwdziała zjawiskom określanym jako ghostwritingguest authorship.

Dla autorów zamieszczenie publikacji w czasopiśmie jest bezpłatne. Koszty wydania kwartalnika ponosi Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Teksty są publikowane na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY-SA 4.0)

Redakcja „Polityki i Społeczeństwa” przyjmuje teksty w sposób ciągły.

W przypadku sprofilowania tematycznego numerów „Polityki i Społeczeństwa”, zakwalifikowany tekst zostaje opublikowany zgodnie z jego merytoryczną treścią.

Redakcja nie zwraca tekstów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

 

POLISPOL znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW.  Za publikację na łamach naszego czasopisma można otrzymać 70 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

EBSCO Central & Eastern European Academic Source 

ERIH PLUS 

CEJSH

CEEOL

BazHum

Index Copernicus (liczba punktów ICV) - 71.33