O czasopiśmie

„Polityka i Społeczeństwo” (Studies in Politics and Society) ISSN 1732-9639 – skr. POLISPOL – jest wielodyscyplinowym czasopismem naukowym mieszczącym się w obszarze nauk społecznych. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów czasopisma, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. W 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na łamach „Polityki i Społeczeństwa” zamieszczane są niepublikowane dotychczas opracowania o charakterze naukowym, przede wszystkim artykuły (zwłaszcza będące upowszechnieniem wyników badań własnych Autorów) oraz eseje, polemiki, recenzje, jak również komunikaty i sprawozdania z wydarzeń naukowych. Teksty przedkładane są redakcji POLISPOL za pośrednictwem zakładki "Przesyłanie tekstów".

Czasopismo dba o wysoki poziom merytoryczny. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Każdy tekst podlega dwóm zewnętrznym, przeprowadzanym anonimowo recenzjom. Redakcja przeciwdziała zjawiskom określanym jako ghostwritingguest authorship.

Dla autorów zamieszczenie publikacji w czasopiśmie jest bezpłatne. Koszty wydania kwartalnika ponosi Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Teksty są publikowane na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0)

Redakcja „Polityki i Społeczeństwa” przyjmuje teksty w sposób ciągły.

W przypadku sprofilowania tematycznego numerów „Polityki i Społeczeństwa”, zakwalifikowany tekst zostaje opublikowany zgodnie z jego merytoryczną treścią.

Redakcja nie zwraca tekstów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania

 

POLISPOL znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW.  Za publikację na łamach naszego czasopisma można otrzymać 70 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

EBSCO Central & Eastern European Academic Source 

ERIH PLUS 

CEJSH

CEEOL

BazHum

Index Copernicus (liczba punktów ICV) - 71.33