Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie (lub wydawnictwie).
 • Tekst spełnia wymogi redakcyjne określone przez redakcję.
 • Przyjęcie tekstu do druku wiąże się z koniecznością podpisania umowy o wykonanie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 • Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia przez redakcję, że w zgłoszonym tekście mamy do czynienia ze zjawiskami określanymj jako "ghostwriting" i "guest authorship", okoliczność ta będzie ujawniona

Wytyczne dla autorów

Teksty należy nadsyłać w  formie elektronicznej w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect. Podczas procesu przesyłania tekstu Autor zostanie poproszony o potwierdzenie oryginalności pracy oraz że nie uczestniczy ona w innym postępowaniu wydawniczym, jak również braku konfliktu interesów pomiędzy nim a redakcją czasopisma. Po przyjęciu tekstu do druku Autor podpisuje umowę o wykonanie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. Teksty są publikowane na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0).

 

Wskazówki techniczne:

 • artykuł, raport z badań lub komunikat powinien liczyć do 30 000 znaków (ze spacjami), włączając streszczenia, tekst właściwy, tabele i wykresy oraz przypisy. Recenzja, glosa, opinia − do 15 000 znaków. Sprawozdanie, nota, powinny zawierać do 10 000 znaków;
 • w artykule należy wyodrębnić części: 1) wstęp, 2) część właściwą, podzieloną przynajmniej na 2 części (śródrozdziały) oraz 3) zakończenie i oznaczyć je nienumerowanymi śródtytułami. We wstępie należy przyjąć hipotezę/tezę, wskazać zastosowaną metodę(y) badań oraz scharakteryzować pokrótce wykorzystane źródła. Zakończenie powinno zawierać wnioski końcowe i odniesienie do przyjętych we wstępie założeń;
 • artykuł naukowy powinien zawierać streszczenia w języku polskim i angielskim oraz od 3 do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu w języku angielskim;
 • abstrakt (od 500 do 1000 znaków) w sposób syntetyczny i klarowny powinien wskazywać cele, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki;
 • czcionka 12 pkt (Times New Roman);
 • interlinia 1,5 w tekście głównym i pojedyncza w przypisach (odstęp 0 pkt);
 • marginesy standardowe – 2,5 cm;
 • tekst wyjustowany obustronnie;
 • wcięcia akapitowe - 1,25 w tekście głównym;
 • prosimy nie formatować tekstu (dopuszczalne jest stosowanie wyróżnień poprzez pogrubienie);
 • cytaty piszemy prostym drukiem i umieszczamy w cudzysłów;
 • tytuły książek, dokumentów itp piszemy kursywą;
 • kursywą piszemy też słowa obce;
 • stosujemy przypisy dolne (czcionka 10, Times New Roman) wg schematu:

1. wydawnictwa zwarte: inicjał imienia i nazwisko(a) autora(ów), tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strony, np.:

gdy jest 1 autor:

S. Grabowska, Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009, s. 34.

gdy jest 2-3 autorów:

M. Delong, K. Żarna, Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej, Rzeszów 2013, s. 57.

T. Koziełło, P. Maj, A. Pięta-Szawara, Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, Rzeszów 2014, s. 41.

gdy jest 4 i więcej autorów: wówczas wymieniamy pierwszego z autorów i w nawiasie piszemy {i in.]:

B. Wróblewski [i in.], Współczesna polityka zagraniczna wybranych państw. Szanse i zagrożenia, Rzeszów 2021, s. 22.

 

2. rozdział w monografii zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko(a) autora(ów), tytuł rozdziału kursywą, [w:] tytuł monografii kursywą, red. Inicjał imienia i nazwisko(a) redaktora(ów), miejsce i rok wydania, strony, np.:

G. Bonusiak, Przemiany w polityce Królestwa Szwecji wobec imigrantów w dobie „kryzysu uchodźczego”, [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, red. M. Delong, M. Malczyńska-Biały, t. 2, Rzeszów 2018, s. 271.

T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Wprowadzenie – refleksje o przestrzeni publicznej, [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, s. 8-9.

 

3. artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko(a) autora(ów), tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer, strony, np.:

M. Malczyńska-Biały, Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Polityka i Społeczeństwo”, 2012, nr 10, s. 102.

 

4. akt normatywny: pełna nazwa dokumentu, artykuł – jeśli jest potrzebny (w nawiasie miejsce publikacji, rok publikacji, numer, pozycja), np.:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, art. 3 (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553).

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. 2021, poz. 441).

 

5. źródła bez oznaczonego autora: nazwa/tytuł, miejsce i rok wydania, i w razie potrzeby nr strony, np.:

Sprawozdanie stenograficzne z 25 posiedzenia Sejmu RP IX kadencji, 20 stycznia 2021 r., Warszawa 2021, s. 48.

Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale. Komunikat badań CBOS, Warszawa 2021, s. 4.

 

6. materiały internetowe: inicjał imienia i nazwisko(a) autora(ów) – jeśli są podane, tytuł materiału, nazwa portalu internetowego, adres portalu internetowego, data publikacji (w nawiasie: data odczytu), np.:

K.A. Kowalczyk, Po co liposukcja ozdrowieńcowi, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl, 14.05.2021 (14.05.2021).

 

 • powtórzenia:

1. gdy dwa kolejne przypisy odnoszą się do tej samej publikacji:

przypis 1: D. Szczepański, Unia Wolności. Założenia programowe i działalność (1994-2005), Rzeszów 2013, s. 35.

przypis 2: Ibidem, s. 45.

2. gdy ponownie przywoływana jest tylko 1 publikacja tego samego autora ale nie w kolejnych przypisach:

przypis 1: K. Żarna, Hitler, Henlein, Karmasin. Mniejszość niemiecka na Słowacji w polityce III Rzeszy (1933-1939), Przemyśl 2009, s. 56.

przypis 10: K. Żarna, op.cit., s. 76.

3. gdy w dwóch kolejnych przypisach przywołuje się tego samego autora, ale inną jego publikację, stosujemy zwroty: idem (dla mężczyzn) i eadem (dla kobiet):

przypis 1: H. Cimek, Elity polityczne ruchu ludowego w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2013, s. 110.

przypis 2: Idem, Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944-1949, Rzeszów 2016, s. 37.

4. gdy ponownie powoływana jest jedna z kilku publikacji danego autora:

przypis 1: A. Pawłowska, Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2016, s. 120.

przypis 4: A. Pawłowska, Władza. Elity. Biurokracja: Studium z socjologii polityki, Lublin 1998, s. 68.

przypis 10: A. Pawłowska, Samorząd…, s. 110.

 

Sporządzanie bibliografii:

 • bibliografię sporządzamy alfabetycznie, bez podziału na źródła i literaturę naukową;
 • należy podać identyfikator DOI (jeśli publikacja go posiada) lub adres strony internetowej (jeśli materiał został pobrany z internetu);
 • wydawnictwa zwarte: nazwisko(a) i inicjał imienia autora(ów), tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, np.:

Grabowska S., Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009

 • rozdział w monografii zbiorowej: nazwisko(a) i inicjał imienia autora(ów), tytuł rozdziału kursywą, [w:] tytuł monografii kursywą, red. inicjał imienia i nazwisko(a) redaktora(ów), miejsce i rok wydania, np.:

Bonusiak G., Przemiany w polityce Królestwa Szwecji wobec imigrantów w dobie „kryzysu uchodźczego”, [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, red. M. Delong, M. Malczyńska-Biały, t. 2, Rzeszów 2018.

 • artykuł w czasopiśmie: nazwisko(a) autora(ów) i inicjał imienia, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer, np.:

Malczyńska-Biały M., Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Polityka i Społeczeństwo”, 2012, nr 10.

 • akt normatywny: pełna nazwa dokumentu (w nawiasie miejsce publikacji, rok publikacji, numer, pozycja), np.:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553).

 • źródła bez oznaczonego autora – nazwa/tytuł, miejsce i rok wydania, np.:

Sprawozdanie stenograficzne z 25 posiedzenia Sejmu RP IX kadencji, 20 stycznia 2021 r., Warszawa 2021.

 • materiały internetowe: nazwisko(a) autora(ów) i inicjał imienia– jeśli są podane, tytuł materiału kursywą, nazwa portalu internetowego, adres portalu internetowego, data publikacji (w nawiasie: data odczytu), np.:

Kowalczyk K.A., Po co liposukcja ozdrowieńcowi, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl, 14.05.2021 (14.05.2021).

 

Struktura artykułu:

 1. Imię i nazwisko Autora artykułu (czcionka 12, pogrubiona) – przy nazwisku Autora trzeba zrobić przypis, w którym należy podać jego afiliację (uczelnia), adres e-mail Autora oraz numer ORCID.
 2. Tytuł artykułu (czcionka 14, wielkie litery, pogrubiony, wyśrodkowany)
 3. Streszczenie po polsku
 4. Słowa kluczowe po polsku
 5. Wstęp (słowo „Wstęp” - czcionka 12, pogrubiona, wyśrodkowana)
 6. Część zasadnicza (tytuły śródrodziałów – czcionka 12, pogrubiona, wyśrodkowana)
 7. Zakończenie (słowo „Zakończenie” - czcionka 12, pogrubiona, wyśrodkowana)
 8. Bibliografia (słowo „Bibliografia” – czcionka 12, pogrubiona, wyśrodkowana)
 9. Tytuł artykułu w języku angielskim (czcionka 12, pogrubiony, wyśrodkowany)
 10. Streszczenie w języku angielskim
 11. Słowa kluczowe w języku angielskim

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski,
  al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest
  Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury recenzyjnej oraz publikacji artykułu Pani/Pana autorstwa w kwartalniku „Polityka i Społeczeństwo” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą członkowie redakcji kwartalnika „Polityka i Społeczeństwo”, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany w Art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 2994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych będzie skutkować niepoddaniem artykułu procedurze recenzyjnej i publikacji.