Proces recenzji

Procedura recenzowania

  1. Każda nadesłana publikacja podlega recenzji.
  2. Recenzję każdej publikacji wykonuje anonimowo dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów spoza jednostki.
  3. Recenzję publikacji zagranicznej wykonuje przynajmniej jeden recenzent zagraniczny z listy recenzentów.
  4. Recenzja wykonywana jest na przeznaczonym do tego celu druku, który jest dostępny na stronie internetowej.
  5. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji.
  6. Dodatkowo, każdy numer czasopisma podlega jednej wspólnej dla danego wydania recenzji wydawniczej.
  7. Druk recenzji zawiera oświadczenie recenzenta o braku konfliktu interesów.