Etyka publikacyjna

ETYKA PUBLIKACJI

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). 

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.).  

W celu zapewnienia etyki publikacji naukowych, Rada Naukowa czasopisma Dydaktyka informatyki na podstawie zaleceń MNiSW podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk ghostwriting (1)
guest authorship (2).

Stąd:

  • Autorzy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu zasad etyki publikacji naukowych, w którym:
  • Wskazano wszystkich współautorów z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji,
  • Określono wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji,
  • Redakcja czasopisma Dydaktyka informatyki będzie dokumentowaławszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce oraz:
  • Ujawni na oficjalnej stronie czasopisma wszelkie przejawy łamania zasad etyki publikacji naukowych,
  • Powiadomi odpowiednie: podmioty, instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

1) Ghostwriting” – ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

2) Guest authorship (honorary authorship) – gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Oświadczenie o Przestrzeganiu etyki w pracach naukowych jest do pobrania poniżej:

1) Dla autora (DOC PDF)

2) Dla autorów (DOC | PDF)