Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYJĘCIA ARTYKUŁU DO PUBLIKACJI

Redakcja czasopisma "Dydaktyka Informatyki" dokłada wszelkich starań aby eliminować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej w procesie publikacji, takie jak: ghost writingguest oraz gift authorship.

 • Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły oryginalne wcześniej niepublikowane.
 • Autorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść artykułu.
 • Autorzy wraz z artykułem nadsyłają do redakcji czasopisma wypełnione i podpisane Oświadczenie o prawach autorskich i etyce publikacji. Oświadczenie można pobrać w zakładce Pliki do pobrania.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekty językowej w procesie wydawniczym oraz wprowadzania zmian terminologicznych jeśli zaistnieje taka konieczność.
 • Każdy nadesłany artykuł podlega wstępnej weryfikacji pod kątem zgodności treści z profilem czasopisma. Artykuły nie spełniające tego wymogu zostają zwrócone Autorowi.
 • Redakcja zapewnia wykonanie merytorycznej i obiektywnej recenzji przez dwóch recenzentów z listy recenzentów (lista recenzentów dostępna jest w zakładce Recenzenci). Recenzje wykonywane są zgodnie z procedurą „double-blind review proces”, co oznacza, że autorzy i recenzenci nawzajem nie znają swoich tożsamości.
 • Recenzja sporządzana jest pisemnie na arkuszu recenzji (arkusz recenzji jest dostępny w zakładce Pliki do pobrania) i zawiera jednoznaczną konkluzję spośród: a) do decyzji Rady Programowej, b) można opublikować w istniejącej postaci, c) po dokonaniu poprawek i po ponownej recenzji, d) po dokonaniu poprawek bez konieczności ponownej recenzji, e) nie nadaje się do druku
 • W przypadku jednej recenzji pozytywnej i drugiej negatywnej, tekst artykułu kierowany jest do trzeciego recenzenta z listy recenzentów lub decyzję o przyjęciu/odmowie przyjęcia artykułu podejmuje Rada Programowa.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji. Jeśli konkluzja recenzenta wskazuje na konieczność poprawy/uzupełnienia artykułu zostaje on odesłany Autorowi do poprawy/ uzupełnienia. Poprawiony/uzupełniony tekst artykułu, Autor zobowiązany jest dostarczyć do redakcji w ciągu 14 dni.
 • Przyjęcie tekstu do druku następuje po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji. Tym samym następuje automatyczne przeniesienie majątkowych praw autorskich na wydawcę.

Przewiń do góry

ODMOWA PRZYJĘCIA ARTYKUŁU DO PUBLIKACJI NASTĘPUJE WÓWCZAS, GDY:

 • artykuł nie jest zgodny z profilem czasopisma,
 • otrzymał dwie negatywne recenzje,
 • został przygotowany niezgodnie z zaleceniami redakcyjnymi,
 • stwierdzono naruszenie zasad etyki publikacji.

Odmowa opublikowania tekstu automatycznie rozwiązuje umowę o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę zawartą w Oświadczeniu o prawach autorskich i etyce publikacji.

Przewiń do góry

USTALENIA OGÓLNE

 1. Tekst prosimy przygotować na formatce arkusza A4 uwzględniając następujące ustawienia:
 • marginesy: górny – 2,75cm, dolny – 7,8cm, prawy – 5,9cm, lewy – 2,5cm,
 • układ: nagłówek – 1,2cm,
 • stopka – 6,9cm,
 • styl normalny,
 • odstęp między wierszami – pojedynczy,
 1. Tekst składany czcionką TNR o stopniu 11pkt.,
 2. Grafiki prosimy dostosować do wydruku czarno-białego w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi.
  W przypadku złożonych wykresów zawierających więcej niż cztery serie danych elementy wykresu należy wyróżniać deseniem, a nie odcieniami szarości. W dodatkowych plikach prosimy przekazać wszystkie grafiki w oryginalnym – edytowalnym formacie,
 3. Przypisy w tekście – dolne,
 4. Opracowanie może zawierać max. do 6 stron (przygotowanych na formatce),
 5. Tekst opracowania w układzie:
 • Imię NAZWISKO,
 • Nazwa uczelni,
 • Tytuł opracowania (w języku polskim), TNR 14,
 • Tytuł opracowania (w języku angielskim), TNR 14,
 • Słowa kluczowe (max. 5 słów w języku polskim),
 • Słowa kluczowe (w języku angielskim),
 • Streszczenie w języku polskim (max. 100 słów),
 • Streszczenie w języku angielskim (max. 100 słów),
 • Wstęp,
 • Treści opracowania podzielona na sekcje z tytułami,
 • Zakończenie,
 • Bibliografia,
 • Dane korespondencyjne autora (wg wzoru):

Tytuł, Imię i NAZWISKO,
Adres,
Tel.,
e-mail: 

 1. Przesyłając tekst artykułu prosimy nie zapomnieć o dołączeniu oświadczenia O przestrzeganiu etyki publikacji naukowych (formularz dostępny na stronie: www.di.ur.edu.pl w zakładce Etyka publikacji)

Przewiń do góry

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Przypisy tradycyjne dolne, np.:

M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne, t. 2: 1950–1980, wyd. 2, Londyn 1989.

 1. Układ bibliografii – szeregowany alfabetycznie według nazwisk, inicjałów imion, tytułów prac itd.

a) Wydawnictwa zwarte (jedno- lub wielotomowe; dzieło jednego, dwóch lub trzech autorów; dzieło zbiorowe, tj. więcej niż trzech autorów):

 • Nazwisko i inicjał imienia,
 • Tytuł. Podtytuł (kursywą),
 • Numer tomu i części (z dwukropkiem – t. 1:),
 • Tytuł tomu i części (kursywą),
 • Przekład (tłum.),
 • Współpracownicy (red., oprac.),
 • Które wydanie (jeśli jest istotne),
 • Miejsce i rok wydania (b.m., b.r. umieszczamy po przecinku),
 • Nazwa serii wydawniczej w cudzysłowie, numer tomu w serii (zapisane w nawiasie),
 • Informacje dodatkowe (np. rkps, mps).

b) Artykuły w pracach zbiorowych:

 • Nazwisko i inicjał imienia,
 • Tytuł (kursywą)
 • [w:] (bez poprzedzającego przecinka)
 • Dalej jak w opisie bibliograficznym wydawnictwa zwartego.

c) Czasopisma:

 • Nazwisko i inicjał imienia,
 • Tytuł artykułu. Podtytuł (kursywą),
 • Tytuł czasopisma (antykwą, w cudzysłowie)
 • Rok wydania czasopisma (można poprzedzić miejscem wydania, jeżeli jest to konieczne do zidentyfikowania publikacji),
 • Część rocznika (numer, zeszyt; numer podwójny: 1/2, numery kolejne: 1–2).

d) Prasa codzienna:

 • Nazwisko i inicjał imienia,
 • Tytuł artykułu. Podtytuł (kursywą),
 • Tytuł czasopisma (antykwą w cudzysłowie),
 • Data wydania (a nie numer).

Teksty prosimy przesłać na adres e-mail: apiecuch@ur.edu.pl oraz dodatkowo w formie elektronicznej
i drukowanej na adres: Aleksander Piecuch; Uniwersytet Rzeszowski; Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego; ul. prof. S. Pigonia 1; 35-959 Rzeszów.

Prosimy autorów o dostosowanie się do powyższych zaleceń, które znacznie ułatwią i przyspieszą proces wydawniczy.

Wytyczne dla autorów

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.