Studium o aksjologii pedagogicznej Abrahama H. Maslowa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.6

Słowa kluczowe:

Maslow, pedagogika humanistyczna, teoria potrzeb, motywacji i wartości, transcendencja, wartości-B

Abstrakt

Autor szuka obecności i rozumienia wartości pedagogicznych w teorii aksjologicznej Abrahama H. Maslowa. Najpierw przedstawia dotychczasowe próby odczytu aksjologii pedagogicznej uczonego w Polsce, kwestionując niektóre wnioski. Potem dokonuje wstępnego rozpoznania teorii wartości uczonego oraz rozwija to zagadnienie, dociekając istoty wartości w rozumieniu Maslowa. Poczyniona rekonstrukcja ujawnia główne źródło aksjologii Maslowa w postaci doświadczeń szczytowych czy transcendentnych człowieka. Pozwala to na prezentację jednolitej, ośmiopoziomowej teorii potrzeb, motywacji i wartości Maslowa, w której wartości transcendentne stanowią źródło człowieczeństwa. Część końcowa artykułu zawiera nie tylko prezentację i rozumienie kilkunastu wartości uniwersalnych według Maslowa, ale też przykłady ich zastosowania w praktyce pedagogicznej. Praca wskazuje też na korelacje aksjologii pedagogicznej Maslowa z poglądami pedagogicznymi Sokratesa oraz twórczością pedagogiczną Eduarda Sprangera.

Bibliografia

Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996.

Cox R., Posłowie. Bogaty plon Abrahama Maslowa [w:] M. Maslow, Motywacja i osobowość, przeł. J. Radzicki, wyd. 2, Warszawa 2009.

Gable F.G., The Third Force. The Psychology of Abraham Maslow, New York 1971.

Koltko-Rivera M.E., Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy of Needs: Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and Unification, “Review of General Psychology” 2006, t. 10, nr 4.

Maciuszek J., Człowiek i problemy wychowania w koncepcji Abrahama Maslowa, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1992, nr 141.

Maslow A.H., Humanistic education vs. professional education: Further Comments, “New Directions in Teaching” 1970, nr 2.

Maslow A., Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, Warszawa 1990.

Maslow A., Motywacja i osobowość, przeł. J. Radzicki, wyd. 2, Warszawa 2009.

Maslow A., Peak Experiences in Education and Art, “Theory Into Practice” 1971, t. 10, nr 3.

Maslow A., Religions, Values, and Peak-Experiences, wyd. 3, New York 1971.

Maslow A.H., The Farther Reaches of Human Nature, New York 1971.

Maslow A., W stronę psychologii istnienia, przeł. I. Wyrzykowska, Warszawa 1986.

McLeod S.A., Maslow’s Hierarchy of Needs (2018, May 21), https://www.simplypsychology.org/maslow.html (dostęp: 30.09.2022).

Nalaskowski S., O ideale wychowania i celach kształcenia. Studium z pedagogiki porównawczej, Toruń 1994.

Nowak M., Metoda hermeneutyczna w pedagogice, „Roczniki Nauk Społecznych” 1993, t. 21, z. 2.

Oliver M., Frank G. Goble; Developer of Character Education, “Los Angeles Times” 2000, 25 Feb., https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2000-feb-25-mn-2487-story.html (dostęp: 2.08.2023).

Piasecka M., Edukacyjne przestrzenie doświadczania mądrości [w:] Epistemologia a praktyka edukacyjna. Podstawy edukacji, red. A. Gofron, M. Piasecka, Częstochowa 2008.

Rogers C.R., Sposób bycia, Poznań 2002.

Spranger E., Pädagogische Perspektiven. Beiträge zu Erziehungsfragen der Gegenwart, wyd. 8, Heidelberg 1964.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, wyd. 5, Warszawa 1959.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, wyd. 2 poszerzone, Kielce 1998.

Zieliński P., Aspekty pedagogiczne Sutry Lotosu, Częstochowa 2021.

Zieliński P., Koncepcja edukacji Abrahama Maslowa, „Studia z Teorii Wychowania” 2022, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Zieliński, P. (2023). Studium o aksjologii pedagogicznej Abrahama H. Maslowa. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 111–136. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.6

Numer

Dział

Rodzina i szkoła - wspólne obszary kształcenia, wychowania i opieki