Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – profilaktyka, pomoc

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.15

Słowa kluczowe:

szkoła, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, profilaktyka, pomoc psychologiczna

Abstrakt

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest obecnie jednym z największych problemów w zakresie zarówno służby zdrowia, jak i profilaktyki szkolnej. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia przyjęta w 1948 r. zdefiniowała zdrowie psychiczne jako „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka”, co do czasów obecnych stanowi punkt wyjścia w rozważaniach na temat istoty zdrowia człowieka 1 . Artykuł stanowi przegląd aktualnych rozważań dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, osób udzielających pomocy, a także wybranych zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. Pomoc dziecku w kryzysie i wspieranie go w trudnych sytuacjach ze względu na coraz większą powszechność problemów w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży staje się również zadaniem szkoły i pracowników placówek oświatowych.

Bibliografia

Baran B., Rola więzi społeczno-emocjonalnej w kształtowaniu osobowości dziecka, PWN, Warszawa 1981.

Czuba B., Król K., Sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami zachowania i emocji, „Edukacja. Terapia. Opieka” 2020, nr 2, s. 198–210.

Dąbrowska P., Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w roku 2020 na podstawie rozmów w 116 111 – telefonie zaufania, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2021, nr 20(2), s. 63–75.

Duch W., Dobosz K., Sieci neuronowe w modelowaniu chorób psychicznych [w:] Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, red. R. Tadeusiewicz, W. Duch i in., Wyd. Exit, Warszawa 2013, s. 637–666.

Gumuła T., Majewski S. (red.), Historia wychowania w kształceniu nauczycieli: tradycja i współczesność, teoria i praktyka, Kielce 2005, s. 151–155.

Inglot-Kulas J., Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako wsparcie potencjału rozwojowego dziecka, „Edukacja. Terapia. Opieka” 2020, nr 2, s. 143–155.

Jagieła J., Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Rubikon, Kraków 2009.

Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Warszawa 2009, s. 109–115.

Knight C., A resilience framework: perspectives for educators, “Health Education” 2007, t. 107, nr 6, s. 543–555.

Kolendo N., Wronka H., Depresja wśród dzieci i młodzieży – przebieg, leczenie oraz wpływ na system rodzinny, „Fides et Ratio” 2021, nr 45(1), s. 158–166.

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, porozumienie zawarte przez rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., Dz.U. 1948, nr 61, poz. 477.

Korbelak M., Lizak M., Edukacja dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej w masowych szkołach, „Problemy Współczesnej Pedagogiki” 2017, nr 3(1), s. 77–91.

Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Leżańska W. (red.), Historyczne i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź 2004, s. 237–248.

Matusiak R., Cyberświat jako wyzwanie wychowawcze i edukacyjne – zagrożenia i profilaktyka, Wyd. Impuls, Kraków 2020.

Mołodecka A., Problem zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży w dobie pandemii z perspektywy psychologii, „Youth in Central and Eastern Europe” 2020, nr 7(11), s. 88–92.

Mucha K., Przepisy prawa a planowanie, organizacja i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, ORE, Warszawa 2018.

Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M. (red.), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020, s. 183–187.

Pyżalski J., Merecz D. (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Wyd. Impuls, Kraków 2010, s. 6–9.

Pyżalski J., Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii Covid-19 – przegląd najistotniejszych problemów, „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2021, nr 20(2), s. 92–115.

Remberk B., Chyba już czas na zmiany?, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2017, nr 17(4), s. 256–259.

Sikorski J., Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole – założenia prawne i rozwiązania praktyczne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018, nr 582, s. 13–26.

Szczurkowska J., Mazur A. (red.), Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2013, s. 29–50.

Szymańska J., Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Ośrodek Rozwoju i Edukacji, Warszawa 2014.

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, wyd. III, Warszawa 2012.

Tomaszczyk-Pacuła K., Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej – działania dla ochrony zdrowia psychicznego, „Kontrola Państwowa” 2018, nr 63/3(380), s. 37–47.

Wojtczuk A., Pandemia koronawirusa – zmiana w świecie. Zagrożenia dla zdrowia psychicznego i szanse rozwojowe, „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” 2020, nr 20(13), s. 101–113.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Matusiak, R., & Dębicka, A. (2023). Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – profilaktyka, pomoc. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 237–250. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.15

Numer

Dział

Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych