Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w województwach Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.2.8

Słowa kluczowe:

zarządzanie rozwojem regionalnym, gospodarka przestrzenna, energetyka odnawialna, prognozowanie, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Cele polityki energetycznej UE wynikają bezpośrednio z teorii zrównoważonego rozwoju. Pojawiają się również stanowiska, że występuje zależność pomiędzy zużyciem energii elektrycznej a wzrostem gospodarczym. Należy również mieć na uwadze, że znajomość długoterminowych prognoz, między innymi zapotrzebowania na energię elektryczną jest istotnym czynnikiem w planowaniu przyszłych źródeł wytwarzania. Celem artykułu jest prezentacja wyników dynamiczno-prognostycznej analizy zużycia energii elektrycznej w województwach Polski. Badana kategoria określona została za pomocą jedenastu zmiennych. Jako narzędzia badawcze wykorzystano metody wyrównywania wykładniczego Holta oraz średniookresowego tempa zmian. Okresem badawczym były lata 2000–2023. Źródłem pochodzenia danych był Bank Danych Lokalnych. Skonstruowanie rankingów kształtowania się tych cech w przyszłości pozwoliło na wskazanie nierówności. W toku badań postawiono dwuczłonową hipotezę, w świetle której większość ba danych obiektów charakteryzuje się tendencją rozwojową. Cechuje je stałość pozycji zajmowanych w rankingach sporządzonych dla prognozowanych wartości zużycia energii w podstawowych sektorach ekonomicznych. Otrzymane wyniki pozwoliły ocenić zróżnicowanie badanych obiektów. Zdecydowanymi liderami pod względem zużycia energii elektrycznej są województwa mazowieckie i śląskie. W przyszłości zużycie to będzie nadal zróżnicowane w podstawowych sektorach ekonomicznych. W toku badań pierwszy człon hipotezy został zweryfikowany pozytywnie, a drugi negatywnie. W odniesieniu do sektorów: przemysłowego, energetycznego oraz gospodarstw domowych spodziewać się można stałości pozycji zajmowanych przez badane obiekty w skonstruowanych rankingach.

Bibliografia

Bieńkowska-Gołasa, W. (2016). Produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, korzystanie energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem odnawialnych źródeł. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 Roczniki Naukowe, XVIII(3), 17–22.

Cieślak, M. (2022). Prognozowanie gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czarnecka, M. (2018). Information Sources Affecting Consumer Behavior in the Electricity Market. Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 23(2), 4–11. DOI: 10.15611/ms.2018.2.01.

Dąsal, K., Popławski, T. (2008). Problemy związane z prognozowaniem energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna, 11(1), 101–115.

Dunaj, B. (2021). Popularny słownik języka polskiego. Żychlin: Wydawnictwo Ibis.

GUS. (2020). Efektywność wykorzystania energii w latach 2008–2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Przedsiębiorstw.

Karmowska, G., Barczak, A. (2014). Renewable Energy Sources – Trend Estimation and Forecast of the Production of Electricity. Economic and Regional Studies, 7(4), 54–64. DOI: 10.22004/ag.econ.265091.

Kasperowicz, R. (2014). Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence from Poland. Journal of International Studies, 7(1), 46–57. DOI: 10.14254/2071-8330.2014/7-1/4.

Kasperowicz, R. (2007). Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną konsumowaną przez polski przemysł. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 94, 99–115.

Kochańska, E. (2014). Strategia marki. Łódzkie energetyczne. Łódź: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.

Kozar, Ł. (2017). Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17(32), z. 2, 126–135. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.32.

Kozicki, B. (2019). Wielowymiarowa analiza ceny energii elektrycznej wybranych państw Europy i prognozy ceny energii elektrycznej w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 283–300. DOI: 0.33226/1231-2037.2019.5.23.

Łyp, J. (2008). Przestrzenne prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Polityka Energetyczna, 11(1), 273–284.

Maśloch, G. (2009). Problemy racjonalizacji zużycia energii w regionach Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 505–513.

Mrozińska, A. (2016). Changes in the Structure of Electricity Consumption by Consumers in Specific Voivodships in the Years 2001–2015. Journal of Quality and Environmental Studies, 3(2), 23–32.

Murawska, A., Mrozińska, M. (2016). Korzystanie z energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w aspekcie wspierania zrównoważonej konsumpcji. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 16(31), Z. 2, 223–231.

Muibi, S.O. (2016). Macroeconomic Determinants of Renewable Electricity Technology Adoption in Nigeria. Economic and Environmental Studies, 1, 65–83.

Nagaj, R. (2016). Changes in the Regulation of the Electricity Sector as a Factor in Stimulating Economic Development in Poland in 2000–2014. Journal of International Studies, 9(1), 116–129. DOI: 10.14254/2071-8330.2016/9-1/8.

Nagaj, R. (2007). Rola sektora elektroenergetycznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii, 12, 125–140.

Pawlak, A., Zalesińska, M. (2017). Comparative Study of Light Sources for Household. Management Systems in Production Engineering, 1(25), 35–41. DOI: 10.1515/mspe-2017-0005.

Prusek, A. (2018). Magazynowanie energii z OZE. Aura, 11, 20–22.

Ropuszyńska-Surma, E., Węglarz, M. (2016). Residential Electricity Consumption in Poland. Operations Research and Decisions, 26(3), 69–82. DOI: 10.5277/ord160305.

Siedlecka, A. (2020). Pro-Environmental Activities of Rural Households in The Scope of Reducing electricity Consumption. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 22(2), 183–190. DOI: 10.5604/01.3001.0014.1385.

Strzechmiński, M. (2018). Rozwój odnawialnych źródeł energii w polskiej gospodarce – szanse i zagrożenia. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 4(30), 118–121.

Surówka, A. (2021). Dynamiczno-statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji energii elektrycznej w województwach Polski, w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. W: D. Wyrwa, M. Hajduk-Stelmachowicz, B. Ziółkowski, M. Michułowicz-Jankowska (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym (s. 49–64). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Surówka, A., Kustrzyk, J. (2009). Prognozowanie możliwości rozwoju transportu lotniczego w Polsce w świetle badań własnych. Problemy Nauk Stosowanych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie, 10, 97–106.

Surówka, A., Prędka, P. (2016). Badanie natężenia i kierunków migracji w województwach Polski Wschodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, 258, 7–16.

Surówka, A. (2018). PKB per capita jako determinanta ekonomicznego rozwoju regionów Polski i Litwy – analiza porównawcza w ujęciu dynamicznym. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 55(3), 187–198. DOI: 10.15584/nsawg.2018.3.12.

Shindina, T. (2018). Właściwości społeczne i gospodarcze rynków energii. Ekonomia & Socjologia, 11(2), 334–344.

Tutak, M. (2018). Zastosowanie metod taksonomicznych do analizy zużycia energii elektrycznej przez poszczególne województwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 117(1996), 675–686. DOI: 10.29119/1641-3466.2018.117.45.

Wójcik, A. (2013). Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do badania podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zarządzanie i Finanse, 11(4), 353–365.

Zawada, M. (2007). Economic Development and Electric Energy Consumption in the European Union Countries – Comparative Analysis. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, T. 212, 259–272.

Downloads

Opublikowane

2022-09-20

Numer

Dział

Artykuły