Problemy i wyzwania prognozowania produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce w kontekście współczesnych kryzysów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.8

Słowa kluczowe:

zarządzanie rozwojem regionalnym, gospodarka przestrzenna, prognozowanie, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Bezpieczeństwo energetyczne kraju jest jedną ze składowych bezpieczeństwa narodowego. Obecnie z uwagi na rangę zagadnienia stało się ono źródłem szczególnego zainteresowania. Do działań przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego zaliczyć należy zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie ogólnodostępnych danych GUS możemy skutecznie przewidywać kształtowanie się produkcji energii z odnawialnych nośników.
Realizacji celu dokonano dwuetapowo. W pierwszym sporządzono prognozy wybranych cech charakteryzujących produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dla okresu 2021–2023 na podstawie danych z lat 2000–2018, a w drugim dane pierwotne uzupełniono o okres 2019–2020. Jako narzędzia badawcze wykorzystano metodę wyrównywania wykładniczego Holta oraz metodę średniookresowego tempa zmian. Otrzymane wyniki porównano. 
W toku badania pozytywnie zweryfikowane zostały obie hipotezy: Województwa Polski charakteryzują dynamiczne zmiany w zakresie zróżnicowania produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, co przekłada się na znaczną zmienność pozycji zajmowanych w rankingach dla wybranych cech je charakteryzujących. Dynamiczne zmiany z zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii powodują, że sporządzanie prognoz kształtowania się tego zjawiska należy uznać za poznawcze. Otrzymane wyniki pozwoliły ocenić jakość i skuteczność prognoz sporządzanych na podstawie dynamicznie zmieniających się informacji statystycznych. Obliczenia wykonano w programie Statistica. Źródłem pochodzenia danych był Bank Danych Lokalnych.

Bibliografia

Bieńkowska-Gołasa, W. (2016). Produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, XVII(3), 17–22.

Bruno, J. (2021). Ocena wyzwań stojących przed polskim rynkiem energii z punktu widzenia współczesnych wymiarów bezpieczeństwa energetycznego. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 19(1), 41–157. DOI: 10.36874/RIESW.2021.1.8.

Budnikowski, A. (2001). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Chmielniak, T. (2008). Technologie energetyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cieślak, M. (2022). Prognozowanie gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Zybertowicz, K. (2022). Szok pandemiczny, szok wojenny, czyli jak firmy reagują na kryzysy. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku (2021). Warszawa: GUS.

Gernego, I., Liakhova, O., Dyba, M. (2022). Crisis Management in the Energy Sector in Conditions of Increasing Epidemiological Risks. Polityka Energetyczna, 25(2), 25–44. DOI: 10.33223/epj/150002.

Kardasz, A. (2022). Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego. Pobrane z: https://www.cire.pl/pliki/2/ozejakoelbezp.pdf (2022.10.26).

Kowalczyk-Juśko, A. (2020). Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Radom: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.

Kudełko, J., Szmigiel, K., Wałachowski, K., Żmija, D. (2022). Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 27–46. DOI: 10.24917/20801653.362.2.

Lewandowski, W. M. (2002). Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Maćkowiak-Pandera, J. (2021). Dziesięć kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego. 8.12.2021. Pobrane z: https://wysokienapiecie.pl/43033-dziesiec-krokow-wyjscia-z-kryzysu-energetycznego/ (2022.10.26).

Mikołajuk, H., Zatorska, M., Stępniak, E., Wrońska, I. (2021). Informacja statystyczna o energii elektrycznej. Biuletyn miesięczny Agencji Rynku Energii, 7(331), 1–24.

Olabi, A. G., Mohammad, A. A. (2022). Renewable energy and climate change. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 158, 112111. DOI:10.1016/j.rser.2022.112111.

Seroka, A. (2022). Odnawialne źródła energii jako element zarządzania bezpieczeństwem energetycznym państwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 46, 88–100. DOI: 10.17512/znpcz.2022.2.07.

Surówka, A. (2021). Dynamiczno-statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania produkcji energii elektrycznej w województwach Polski, w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. W: D. Wyrwa, M. Hajduk-Stelmachowicz, B. Ziółkowski, M. Michułowicz-Jankowska (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym (s. 49–64). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Surówka, A., Kustrzyk, J. (2009). Prognozowanie możliwości rozwoju transportu lotniczego w Polsce w świetle badań własnych. Problemy Nauk Stosowanych, 10, 97–106.

Tutak, M. (2021). Wykorzystanie metod MCDM do oceny zakresu, w jakim kraje Unii Europejskiej wykorzystują energię odnawialną. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Multidyscyplinarne Aspekty Inżynierii Produkcji, 4, 190–199. DOI:10.2478/mape-2021-00017.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.).

Winiarski, B. (2000). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Surówka, A. (2023). Problemy i wyzwania prognozowania produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce w kontekście współczesnych kryzysów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (73), 134–151. https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.8

Numer

Dział

Artykuły