Transformacja systemu pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku – wybrane zagadnienia

Autor

  • Małgorzata Bozacka Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.2

Słowa kluczowe:

opieka społeczna, pomoc społeczna, profesjonalizacja kadr pomocy społecznej, standardy usług pomocy i integracji społecznej, usługi społeczne w pomocy społecznej, deinstytucjonalizacja

Abstrakt

W historii pomocy społecznej w Polsce można wyróżnić trzy okresy. Pierwszy z nich obejmuje tak zwaną dobroczynność publiczną, realizowaną głównie przez Kościół katolicki już od czasów średniowiecza. Drugi okres ukształtowany został przez ustawę o opiece społecznej z 1923 roku i stanowił podstawę prawną ówczesnego systemu opieki społecznej, zaś trzeci okres przypadał na czas organizowania systemu pomocy społecznej na mocy ustawy o pomocy społecznej z 1990 roku. Ten rozwój pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku dokonał się w dwóch wymiarach: wertykalnym – tworząc od 1990 r. nierozbudowaną strukturę organizacyjną, złożoną jedynie z ośrodków pomocy społecznej i wojewódzkich zespołów pomocy społecznej, zaś od 1999 r. wprowadzono zmiany o charakterze horyzontalnym, czego efektem było powstanie złożonej sieci instytucji pomocy społecznej, funkcjonujących na wielu szczeblach organizacyjnych administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Wśród wskazywanych w tym artykule przemian sytemu pomocy społecznej po 1989 r. na uwagę zasługują kwestie dotyczące zmian ustawy o pomocy społecznej (z 1990 czy z 2004 r.), a także przedstawienie nowych zadań i grup zawodowych (asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej) włączonych do systemu pomocy społecznej – po wprowadzeniu w 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowo ważnym zagadnieniem w tym artykule są także współczesne kierunki rozwoju pomocy społecznej w Polsce oraz ukazanie perspektywy nowych wyzwań bądź możliwych zmian w ramach sytemu pomocy społecznej.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Bozacka, M. (2023). Transformacja systemu pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku – wybrane zagadnienia. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 19–38. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.2

Numer

Dział

Artykuły