Proces recenzji

Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny są one – w razie konieczności – tłumaczone na język polski lub angielski, a następnie aprobowane przez Radę Naukową i przesyłane do recenzji.

Zasady przyjmowania, oceny oraz proces recenzji tekstów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Do oceny każdego artykułu zamieszczonego w części “Studia” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, afiliowanych poza jednostką wydającą „Sacrum et Decorum” (Uniwersytet Rzeszowski) i poza ośrodkiem, w którym zatrudniony jest autor publikacji.

W przypadku tekstów autorów z afiliacją zagraniczną przynajmniej jeden z recenzentów jest związany z instytucją zagraniczną inną niż narodowość autora pracy.

W procesie recenzji zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw.double-blind-review-process). Niezależnie od stosowania tej zasady Redakcja tak dobiera recenzentów, aby nie występował konflikt interesów między autorem a recenzentem.

Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji są ujęte w formularzu recenzji, zawierającym podstawowe kryteria oceny tekstu, dostępnym w zakładce: https://sacrumetdecorum.pl/recenzja/.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną deklaracją dopuszczającą artykuł do publikacji lub go odrzucającą.

Procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności i dopuszcza wydawanie warunkowo opinii pozytywnej, zawierającej uwagi recenzenta. Należy je uwzględnić w ostatecznej publikacji, po zatwierdzeniu przez recenzenta.

Autor otrzymuje do korekty artykuł (w formie elektronicznej) i po dokonaniu niezbędnych poprawek odsyła go do Redakcji w terminie 14 dni od daty jego odebrania.

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane nawet po wydaniu kolejnego tomu. W każdym numerze rocznika publikowana jest lista recenzentów współpracujących przy jego wydaniu, jednak bez wskazania poszczególnych artykułów przez nich recenzowanych.