Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Przesłanie artykułu do redakcji i wymogi techniczne:

  • teksty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: sacrumetdecorum@ur.edu.pl w terminie do końca grudnia każdego roku;
  • strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (ok. 1800 znaków na stronie);
  • artykuły winny zawierać streszczenie (ok. pół strony), pięć lub sześć słów kluczowych, wyodrębnioną bibliografię oraz krótką informację o autorze, zawierającą imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu oraz nr ORCID;
  • forma zapisu odnośników i bibliografii znajduje się poniżej oraz do pobrania w ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZASADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
  • ilustracje w formacie tif, jpg, pdf należy przesłać w odrębnym pliku na adres: sacrumetdecorum@ur.edu.pl;
  • spis fotografii prosimy opracować zgodnie z poniższymi zasadami i umieścić pod bibliografią w artykule:

Podpisy pod ilustracjami:

Autor, Tytuł (kursywą), data powstania dzieła ukazanego na zdjęciu, ewentualnie technika wykonania (gdy nie jest oczywista), ewentualnie wymiary, miejsce (ewentualnie: dane dotyczące przechowywania materiału reprodukowanego), dane dotyczące autora zdjęcia (lub źródło),

na przykład:

Stanisław Wyspiański, Witraż enigmatyczny, 1900, Kościół św. Anny, Kraków, fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska

Jan Klopicki, Widok kościoła św. Idziego w Krakowie, 1876, akwarela, Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Ik-678, fot. Archiwum

Marcin Arczyński, Projekt witrażu do kościoła św. Barbary w Krakowie, 1912, za: Witraże najnowsze, Kraków 1913, s. 25

 

„Sacrum et Decorum” – zasady zapisu bibliograficznego

Książki:

K. Kowalski, Sztuka Rzeszowa, Rzeszów 2002, s. 55.

Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006, s. 31–32.

A. Holz, Geschichte der deutschen Kunst, t. 6, Berlin 2001, s. 104.

Studia i materiały do dziejów sztuki najnowszej, red. J. Nowak, Warszawa 2000, s. 89.

Katalogi wystaw:

Koniec wieku, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 15 XI 1996 – 26 I 1997, Muzeum Narodowe w Krakowie, 15 III 1997 – 15 V 1997, red. E. Charazińska, Ł. Kossowski, Warszawa 1996, s. 118.

Artykuł w pracy zbiorowej:

M. Motté, Was die Bibel verschweigt, erzählen die Dichter, w: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta, Dresden–Wrocław 2009, s. 53.

J. Hermand, Die gescheiterte Hoffnung. Zur Malerei der Befreiungskriege, w: idem, Avantgarde und Regression. 200 Jahre deutsche Kunst, Leipzig 1995, s. 15.

Artykuł w czasopiśmie lub w gazecie:

P. Dettloff, Dawne rogatki miejskie Krakowa, „Rocznik Krakowski” 76, 2010, s. 63.

Ein Tilgman’sches Sandgebläse in Mühlau, „Innsbrucker Nachrichten” 22, 1875, nr 270, s. 3236.

Przy powtórnym cytowaniu należy podać nazwisko autora (ewentualnie tytuł lub jego skrót), rok publikacji oraz przypis, w którym dana publikacja pojawiła się po raz pierwszy, np.:

Szczerski 2002, jak przyp. 5, s. 23.

Karolak, Kunicki, Orłowski 2006, jak przyp. 20, s. 57.

Koniec wieku 1996, jak przyp. 22, s. 89.

Studia i materiały… 2000, jak przyp. 11, s. 78.

W razie konieczności należy stosować zwyczajowe odnośniki łacińskie (np. idem, eadem, ibidem).

Materiały archiwalne:

Przy powoływaniu się na źródła archiwalne informacje o lokalizacji dokumentów należy podawać od ogólnych do szczegółowych: Nazwa archiwum (wraz z proponowanym skrótem, jeśli w artykule pojawią się dalsze odwołania do dokumentów z danego archiwum), sygnatura akt, nazwa zespołu (z ewentualnie proponowanym skrótem), tytuł dokumentu, wykorzystane strony/karty,

na przykład:

Archiwum Prowincji Południowej Dominikanów w Krakowie (= APPD), Kr 395, Księga akt związanych z odbudowaniem kościoła św. Trójcy po pożarze w 1850 r., zespół niepaginowany, Teofil Żebrawski, Objaśnienia dotyczące odbudowania kaplicy Orlikowską zwanej w kościele SS. Trójcy przy klasztorze XX. Dominikanów w Krakowie (30 XI 1857), s. [1]. Jeżeli tytuł dokumentu został nadany przez autora, należy zapisać go antykwą (np.: List T. Żebrawskiego do A. Przezdzieckiego z 28 II 1851).

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
Redakcja „Sacrum et Decorum”
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
tel. +48 661 928 362, +48 17 872 20 98
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

 

Do pobrania

Oświadczenie dla autorów [DOCX] [PDF]

Zapis bibliograficzny [PDF]

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.