Samoocena poziomu kompetencji informatycznych przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.22

Słowa kluczowe:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja medialna, kształcenie studentów, kompetencje informatyczne studentów

Abstrakt

Współczesna rzeczywistość i przemiany w niej zachodzące związane z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych warunkują nowe obszary przygotowania nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, w tym także przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród studentów III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w obszarze kompetencji informatycznych. Respondenci dokonali samooceny w zakresie rozumienia podstaw informatyki, eksploatacji systemu komputerowego, komunikacji człowieka z komputerem, użytkowania urządzeń peryferyjnych oraz ochrony własności intelektualnej.

Bibliografia

Jakubowicz-Bryx A., Kwiecińska M., Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa mistrzostwa, Bydgoszcz 2022.

Korczyński S., Nauczyciel w procesie przemian [w:] Nauczyciel epoki przemian, red. S. Korczyński, Opole 2005.

Kwiatkowski S.T., Znaczenie kształcenia społeczno-emocjonalnego w rozwijaniu kluczowych kompetencji współczesnych nauczycieli [w:] Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela, red. S.T. Kwiatkowski, D. Walczak, Warszawa 2017.

Piecuch A., Szkoła XXI wieku – problemy i wyzwania, Rzeszów 2019.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000131/O/D20120131.pdf (dostęp: 26.02.2023).

Tomczyk Ł., Potyrała K., Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów, Kraków 2019.

Wiśniewska-Borysiak K., Kształcenie kompetencji informatyczno-medialnych studentów kierunku pedagogika w oparciu o diagnozę potrzeb rynku pracy i oświaty województwa kujawsko-pomorskiego [w:] Kształcenie komplementarne jako egzemplifikacja idei Life Long Learning, red. K. Smulska, Toruń 2016.

Żegnałek K., Wizerunek nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Siedlce 2008.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Myśliwiec, K. (2023). Samoocena poziomu kompetencji informatycznych przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 366–377. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.22

Numer

Dział

Człowiek wobec aktualnych przemian społeczno-kulturowych