Procedura publikacji

Obieg pracy zgłoszonej do publikacji

W czasopiśmie obowiązuje następujący obieg pracy zgłoszonej do publikacji:

 1. Autor zgłasza tekst artykułu za pośrednictwem platformy OJS: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/index.
 2. Zespół redakcyjny (redaktorzy prowadzący) wstępnie kwalifikuje pracę do druku. Kwestie sporne lub wątpliwości rozstrzyga wybrany członek Rady Naukowej, specjalizujący się w danej dziedzinie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa.
 3. Praca jest przekazywana do recenzji naukowej, którą wykonują dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni.
 4. Redaktor prowadzący (redaktorzy prowadzący) przesyła autorowi podwójną recenzję pracy oraz przedstawia informację o przyjęciu (względnie nieprzyjęciu) pracy do druku i ewentualnej konieczności wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzentów. Redaktor prowadzący określa termin oddania poprawionej pracy.
 5. Autor przesyła pracę w wersji gotowej do publikacji.
 6. Redaktor językowy dokonuje adiustacji pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo do następujących ingerencji w tekst (po konsultacjach z autorem)
  – wprowadzenia korekt stylistycznych, interpunkcyjnych itp.;
  – dokonywania skrótów w tekstach artykułów;
  – żądania wprowadzenia lub przeredagowania przypisów.
 7. Zespół redakcyjny podejmuje decyzję o zamknięciu numeru i przekazuje materiały do Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego publikuje numer.
 9. Zespół redakcyjny umieszcza na stronie czasopisma oraz w Repozytorium UR wersję elektroniczną numeru.
 10. Członkowie Rady Naukowej przedkładają opinie o numerze.
 11. Zespół redakcyjny dyskutuje o merytorycznych i technicznych aspektach publikacji numeru.