Procedura publikacji

Obieg pracy zgłoszonej do publikacji

W czasopiśmie obowiązuje następujący obieg pracy zgłoszonej do publikacji:

 1. Autor zgłasza tekst artykułu za pośrednictwem platformy OJS: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/index.
 2. Zespół redakcyjny (redaktorzy prowadzący) wstępnie kwalifikuje pracę do druku. Kwestie sporne lub wątpliwości rozstrzyga wybrany członek Rady Naukowej, specjalizujący się w danej dziedzinie literaturoznawstwa. Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów: 14 dni.
 3. Praca jest przekazywana do recenzji naukowej, którą wykonują dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni. Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów: 3 miesiące.
 4. Redaktor prowadzący (redaktorzy prowadzący) przesyła autorowi podwójną recenzję pracy oraz przedstawia informację o przyjęciu (względnie nieprzyjęciu) pracy do druku i ewentualnej konieczności wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzentów. Redaktor prowadzący określa termin oddania poprawionej pracy.
 5. Autor przesyła pracę w wersji gotowej do publikacji. Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł: 6 miesięcy.
 6. Redaktor językowy dokonuje adiustacji pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo do następujących ingerencji w tekst (po konsultacjach z autorem)
  – wprowadzenia korekt stylistycznych, interpunkcyjnych itp.;
  – dokonywania skrótów w tekstach artykułów;
  – żądania wprowadzenia lub przeredagowania przypisów.
 7. Zespół redakcyjny podejmuje decyzję o zamknięciu numeru i przekazuje materiały do Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego publikuje numer. 
 9. Zespół redakcyjny umieszcza na stronie czasopisma oraz w Repozytorium UR wersję elektroniczną numeru.
 10. Członkowie Rady Naukowej przedkładają opinie o numerze.
 11. Zespół redakcyjny dyskutuje o merytorycznych i technicznych aspektach publikacji numeru.