Zasady recenzowania

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasopiśmie „Tematy i Konteksty” stosuje się następujące zasady recenzowania publikacji naukowych:

 1. Rada Redakcyjna „Tematów i Kontekstów” dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów. W kwestiach wątpliwych Rada Redakcyjna zasięga opinii wybranego członka Rady Naukowej, specjalizującego się w danej dziedzinie literaturoznawstwa.
 2. Materiały zakwalifikowane do publikacji zostają następnie wysłane do recenzji zewnętrznej.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Wyboru recenzentów dokonuje Rada Redakcyjna, z uwzględnieniem formuły tematycznej zgłoszonych materiałów.
 4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 5. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 1. Recenzja ma charakter opisowy, musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 2. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 3. Raz w roku Rada Redakcyjna podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących (w wersji papierowej czasopisma oraz na stronie internetowej).
 4. Po ukazaniu się każdego numeru pisma Rada Redakcyjna zwraca się do wszystkich członków Rady Naukowej z prośbą o opinię (ewaluacja pisma).