Ogłoszenia

Aktualny numer

TIK 2021-16-11

Aktualne doświadczenie epidemii COVID-19 o globalnym zasięgu, pandemicznym charakterze i wielorakich skutkach odczuwanych przez ogół ludzkości, od medycznych, poprzez ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne itd., również w wymiarze indywidualnym, społecznym, państwowym, skłania do bezzwłocznych działań (to pilne zadanie medycy) i pogłębionej refleksji nad sytuacją epidemiczną w kontekście epidemiologii, wirusologii, ale także religii, aksjologii i ontologii, oraz dyskusji, która opanowała wszystkie media, a widoczna jest w szeroko pojętej publicystyce, komu-nikatach, opiniach, sprawozdaniach, wywiadach, itp. (...) Autorzy publikowanych studiów, omawiających epidemiczne zagadnienia w reprezentatywnych przykładach literacko-kulturowych z kilkusetletnich dziejów Polski i świata, od średniowiecza do współczesności, zaprezentowali różnorodne ujęcia głównego tematu i poddali oglądowi naukowemu teksty literackie w aspekcie historycznym, historycznoliterackim, filozoficznym, socjologicznym i psychologicznym. Analizy tak różnorodnych utworów z okresu kilkuset lat pozwalają jednak na uchwycenie praw rządzących epidemicznym uniwersum, zauważenie trwałych mechanizmów w zmiennej rzeczywistości cywilizacyjnego rozwoju.

Opublikowane: 2021-12-14
Wyświetl wszystkie numery

"Tematy i Konteksty" to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo). Podejmujemy w nim najważniejsze tematy wiedzy o literaturze oraz uczestniczymy w kluczowych debatach współczesnej humanistyki. W centrum zainteresowania stawiamy dzieło literackie: jego topikę oraz poetykę, jego uwikłanie w różnorodne konteksty kulturowe oraz wielorakie zależności instytucjonalne. Badamy te zagadnienia przy użyciu różnorodnych metodologii i ukazujemy je przez pryzmat odmiennych wrażliwości. Proponowana przez nas formuła obejmuje zarówno historię, jak i teorię (a raczej teorie) oraz antropologię literatury, jednym słowem - szeroko pojęte literaturoznawstwo. Pragniemy też na bieżąco śledzić naukowe nowości wydawnicze oraz dokumentować ważne inicjatywy polonistyczne w kraju i za granicą. Zapraszamy do współpracy literaturoznawców, przedstawicieli innych dziedzin humanistyki oraz pisarzy i krytyków literackich. Autorki/Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów złożenia i/lub publikacji artykułów w czasopiśmie.