Zasady etyczne

Zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac naukowych

W trosce o przestrzeganie dobrych praktyk w badaniach naukowych zespół redakcyjny „Tematów i Kontekstów” przyjął następujące zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac badawczych w czasopiśmie. Zasady te zostały opracowane zgodnie z wytycznymi organizacji COPE (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/) oraz zgodnie z treścią Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego (http://info.ath.bielsko.pl/files/informator/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego.pdf).

Obowiązki autorów

 1. W czasopiśmie „Tematy i Konteksty” publikowane są tylko artykuły oryginalne, które nie zostały wcześniej ogłoszone w innym czasopiśmie lub monografii naukowej.
 2. Autorzy powinni prezentować wyniki swoich badań w sposób rzetelny, przejrzysty oraz dokładny, tak by możliwa była ich weryfikacja przez innych badaczy.
 3. Autorzy powinni poprawnie i rzetelnie cytować wyniki prac innych badaczy.
 4. W przypadku publikacji wieloautorskich kolejność podawania nazwisk powinna zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów pracy zgłoszonej do publikacji.
 5. Podawanie twierdzeń nieprawdziwych, fałszowanie wyników badań, manipulowanie danymi są uznawane za przejawy nierzetelności naukowej i działania nieetyczne.
 6. Zjawisko ghostwriting (zachodzi ono wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub bez wymienienia roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (zachodzi wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest podawany jako autor lub współautor publikacji) są uznawane za przejawy nierzetelności naukowej i działania nieetyczne. Każdy autor musi wyrazić odrębną zgodę na ogłoszenie artykułu w czasopiśmie „Tematy i Konteksty”.
 7. Zjawisko plagiatu naukowego jest uznawane za przejaw nierzetelności naukowej i działanie nieetyczne.

Obowiązki zespołu redakcyjnego

 1. Przy podejmowaniu decyzji o publikacji zgłoszonych prac zespół redakcyjny „Tematów i Kontekstów” kieruje się ich naukowym charakterem, profilem tematycznym pisma oraz zasadami rzetelności naukowej.
 2. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej i działań nieetycznych będą demaskowane przez redakcję, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, którzy dopuścili się nierzetelności.
 3. W przypadku podejrzenia o nierzetelność, a także w przypadku skierowanych do redakcji „Tematów i Kontekstów” uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia wyżej wymienionych zasad etyki publikacji naukowych, zespół redakcyjny pisemnie informuje autora (autorów) o zarzutach i prosi o ustosunkowanie się do nich. W przypadku potwierdzenia nierzetelności naukowej (lub w razie braku odpowiedzi autora lub autorów pracy), zespół redakcyjny odstępuje od publikacji zgłoszonej pracy, a o sprawie informuje instytucję zatrudniającą autora (autorów). W przypadku gdy nierzetelność została jednoznacznie potwierdzona już po opublikowaniu pracy, opublikowany artykuł zostaje opatrzony stosownym komentarzem (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie czasopisma), zaś o sprawie poinformowana zostaje instytucja zatrudniająca autora (autorów).

Obowiązki recenzentów

 1. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Tematy i Konteksty” recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci podpisują oświadczenie o braku konfliktu interesów w odniesieniu do autorów recenzowanych publikacji.
 2. Proces recenzowania publikacji naukowych w czasopiśmie „Tematy i Konteksty” został szczegółowo opisany na stronie czasopisma. W trakcie oceny pracy zgłoszonej do publikacji recenzent winien uwzględnić: oryginalność tematu, wartość poznawczą, poprawność merytoryczną, przejrzystość kompozycyjną oraz poprawność stylistyczną.
 3. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny prac naukowych, jeśli wykraczają one poza ich kompetencje lub jeśli nie mogą ich wykonać w określonym przez redakcję terminie.
 4. Tekst zgłoszony do publikacji traktowany jest jako materiał poufny. Recenzenci powinni zachować swoje opinie w poufności aż do chwili ukazania się drukiem recenzowanych przez nich publikacji. Recenzentom nie wolno bez zgody autora (autorów) wykorzystywać koncepcji lub wyników badań zawartych w recenzowanej pracy naukowej.
 5. Recenzje powinny być skrupulatne, rzetelne i bezstronne, a oceny uzasadnione.
 6. Recenzent informuje zespół redakcyjny „Tematów i Kontekstów” o podejrzeniu popełnienia nierzetelności naukowej (w tym plagiatu) przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując stosowne fragmenty tekstu lub podając konkretne dowody.