Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne:

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie prace oryginalne, niedrukowane w innych wydawnictwach.

2. Redakcja umieszcza na stronach tytułowych poszczególnych artykułów: tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, afiliację, cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych DOI oraz unikalny identyfikator naukowców ORCID. Obowiązkiem autorów jest podanie identyfikatora ORCID przed publikacją.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja wprowadza zasady, których celem jest przeciwdziałanie przypadkom ghostwriting i guest authorship.

a) definicje pojęć:

 • ghostwriting to zjawisko, które zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
 • guest authorship (honorary authorship) to zjawisko, które zachodzi wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

b) procedura przeciwdziałania zjawisku ghostwriting i guest authorship przyjęta w czasopiśmie „Tematy i Konteksty”:

 • zjawiska „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane przez redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 • redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
 • redakcja czasopisma „Tematy i Konteksty” powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;
 • redakcja czasopisma „Tematy i Konteksty” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

4. Przyjęcie pracy do druku w czasopiśmie „Tematy i Konteksty” oznacza przeniesienie przez Autorów praw do publikacji na Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

5. Tekst pracy winien być dostarczony do redakcji pisma w wersji elektronicznej.

6. Jeśli artykuł zawiera fotografie lub inne obrazy graficzne, wówczas na autorze artykułu spoczywa obowiązek uzyskania zgody właściciela praw autorskich na ich publikację.

Instrukcje dotyczące struktury artykułu:

7. Artykuł powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

a) imię i nazwisko autora (lub autorów),
b) afiliację autora (lub autorów),
c) tytuł,
d) tytuł i abstrakt w języku angielskim (o objętości do 900 znaków ze spacjami),|
e) słowa kluczowe w języku polskim
f) słowa kluczowe w języku angielskim,
g) tekst artykułu (w języku polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim),
h) bibliografię załącznikową.

8. Artykuł powinien prezentować „wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym […] lub analitycznym”, „obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury” (zob. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, s. 8-9; http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.pdf). Przyjmujemy do druku także artykuły o charakterze polemicznym oraz przeglądowym (w tym obszerne recenzje prac naukowych).

Instrukcje dotyczące przygotowania piśmiennictwa:

9. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów do Wydawnictwa:

a) tekst:

 • wydruk jednostronny na papierze w formacie A4, ujednolicona i ciągła numeracja stron;
 • marginesy 2,5 cm;

b) zalecane formatowanie:

 • tekst główny: czcionka 12 punktów, Times New Roman, interlinia 1,5;
 • przypisy: czcionka 10 punktów, interlinia pojedyncza (odsyłacze do przypisów umieszcza się przed znakiem przestankowym bezpośrednio po tekście, np.: tekst1, „tekst”1, tekst1.);
 • wcięcia akapitowe: na końcu akapitu ‘Enter’ (do wcięć akapitowych prosimy nie używać tabulatorów);

c) materiał ilustracyjny:

 • prócz zamieszczenia w tekście ilustracje powinny być dostarczone w postaci odrębnych plików z podaniem ich nazwy;
 • fotografie – pliki tif, jpg lub pdf, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (w przypadku reprodukcji) lub oryginały, dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu;
 • rysunki – w postaci plików cdr, wmf, ai lub pdf, dobrej jakości do reprodukcji.

Wydawnictwo może wymagać od autora, aby dokonał niezbędnych korekt (technicznych/językowych) w rysunkach/na wykresach utworzonych w programach specjalistycznych. Autor, który nie zgadza się na przesunięcia wykresów/rysunków/schematów/tabel w tekście, jest proszony o zgłoszenie tego przy oddawaniu pracy do Redakcji. Zamieszczenie w książce kolorowych ilustracji/wykresów wymaga wcześniejszego uzgodnienia z dyrektorem Wydawnictwa UR.

10. Oto niektóre ustalenia dotyczące składu tekstu głównego:

 • tytuły książek, artykułów, utworów muzycznych, dramatycznych, obrazów wyróżniamy kursywą;
 • tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów itp. podajemy antykwą w cudzysłowie;
 • cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy antykwą w cudzysłowie;
 • wszystkie cytaty winny być opatrzone informacją bibliograficzną (w przypisie);
 • przy pierwszym przytoczeniu osoby podajemy jej imię i nazwisko (przy każdym następnym wystarczy nazwisko);
 • w przypadku pisowni dat przyjmujemy jeden z trzech sposobów zapisu: albo 3 października 1961 r., albo 3 X 1961 r., albo 3. 10. 1961 r.;
 • stosujemy zapis: lata dziewięćdziesiąte lub lata 90., ale konsekwentnie wybieramy jedną z form (forma: lata 90-te jest błędna);
 • zapisujemy: XX w., nie 20. w. czy dwudziesty wiek;
 • okresy, np. 1939–1945, łączymy pauzą bez spacji, podobnie strony dzieła, np. s. 11–20;
 • dywiz służy do zapisu nazwisk dwuczłonowych, np. Kelles-Krauz, Skłodowska-Curie, złożeń przymiotnikowych: biało-czerwony, itp.; nie stosujemy dywizu w zestawieniach, gdzie drugi wyraz precyzuje znaczenie pierwszego, np. artysta malarz, nauczyciel wychowawca;
 • unikamy stosowania cyrylicy – tytuły, fragmenty tekstów z języka rosyjskiego, ukraińskiego itp. podajemy w transkrypcji wydawniczej;
 • respektujemy nową zasadę ortograficzną dotyczącą łącznej pisowni „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi, np.: niezrobiony, niezaczęty, niemający;

11. Oto niektóre ustalenia dotyczące składu tekstu pobocznego (przypisów):

 • stosujemy ich formę tradycyjną – u dołu kolumny;
 • w przypisach tradycyjnych stosujemy konsekwentnie albo sformułowania polskie (tenże/tegoż, taż/tejże, dz. cyt., tamże (tekstem prostym), albo łacińskie: idem, eadem, op. cit., ibidem (kursywą). Składniki opisu bibliograficznego oddzielamy przecinkami, np.: M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne, t. 2: 1950–1980, wyd. 2, Londyn 1989.

12. Oto niektóre ustalenia dotyczące opisów bibliograficznych w przypisach:

 • wydawnictwa zwarte autorskie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł i podtytuł, numer tomu i części (z dwukropkiem – t. 1:), miejsce i rok wydania, strona;
 • wydawnictwa zwarte zbiorowe: tytuł i podtytuł, inicjał i mienia i nazwisko redaktora (redaktorów), miejsce i rok wydania, strona;
 • artykuły w pracach zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko, tytuł (kursywą), [w:], dalej jak w opisie bibliograficznym wydawnictwa zwartego;
 • artykuły w czasopismach: inicjał imienia i nazwisko, tytuł (kursywą), tytuł czasopisma (antykwą w cudzysłowie), rok wydania czasopisma, numer zeszytu, strona.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.