Zabezpečovacie opatrenia podľa civilného sporového poriadku

Autor

Abstrakt

Autor v článku nazvanom „Zabezpečovacie opatrenia podľa Civilného sporového poriadku” analyzuje problematiku inštitútu zabezpečovacích opatrení nariadených súdom. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať zriadením a vznikom, zrušením a zánikom zabezpečovacích opatrení. V príspevku je pozornosť venovaná účelu a predpokladom nariadenia zabezpečovacích opatrení, ktoré boli do Civilného sporového poriadku zavedené z dôvodu, že predchádzajúca právna úprava predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku neumožňovala zriadiť záložné právo za účelom zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa.

Downloads

Opublikowane

2023-01-10

Jak cytować

Sudzina, M. (2023). Zabezpečovacie opatrenia podľa civilného sporového poriadku. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 372–382. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4447

Numer

Dział

Artykuły