Zabezpečovacie opatrenia podľa civilného sporového poriadku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2021.4.27

Słowa kluczowe:

zabezpečovacie opatrenie, civilné právo procesné, právny poriadok Slovenskej republiky

Abstrakt

Autor v článku nazvanom „Zabezpečovacie opatrenia podľa Civilného sporového poriadku” analyzuje problematiku inštitútu zabezpečovacích opatrení nariadených súdom. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať zriadením a vznikom, zrušením a zánikom zabezpečovacích opatrení. V príspevku je pozornosť venovaná účelu a predpokladom nariadenia zabezpečovacích opatrení, ktoré boli do Civilného sporového poriadku zavedené z dôvodu, že predchádzajúca právna úprava predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku neumožňovala zriadiť záložné právo za účelom zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa.

Opublikowane

2021-12-15

Jak cytować

Sudzina, M. (2021). Zabezpečovacie opatrenia podľa civilného sporového poriadku. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 372–382. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.4.27

Numer

Dział

Artykuły