Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku

Autor

Abstrakt

Autor v článku nazvanom „Zabezpečenie dôkazov a dôkazných prostriedkov podľa Civilného sporového poriadku” analyzuje problematiku tohto inštitútu v súdnom konaní vo veciach patriacich do právomoci civilného súdu. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať účelom a predpokladmi, ktoré musia byť splnené pre rozhodnutie súdu o tomto zabezpečovacom prostriedku. V príspevku je osobitná pozornosť venovaná zabezpečeniu dôkazných prostriedkov vo veciach práva duševného vlastníctva.

Downloads

Opublikowane

2023-04-20

Jak cytować

Sudzina, M. (2023). Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 334–343. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4410

Numer

Dział

Artykuły