Potrzeby i preferencje edukacyjne środowiska oświatowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie puławskim w latach 1999–2021

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.3

Słowa kluczowe:

system doskonalenia, formy doskonalenia, preferencje zawodowe nauczycieli, placówka doskonalenia nauczycieli, potrzeby oświatowe, badanie potrzeb edukacyjnych

Abstrakt

W artykule podjęto próbę analizy oceny systemowego wsparcia doskonalenia zawodowego w polskim systemie oświaty. Omówiono sposoby prowadzenia analiz ocen systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez wskazanie istniejących tendencji. Ukazano tendencje w obszarze preferencji form doskonalenia. Wskazano wyniki analiz badań w obszarze potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego w aspekcie preferencji dotyczących form doskonalenie zawodowego w ramach funkcjonowania powiatowej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, co pozwoliło wskazać tendencje i preferencje nauczycieli w obszarze doskonalenia zawodowego.

Bibliografia

Chmielewska J., Meandry kwalifikacji nauczycielskich w kontekście reformy oświatowej [w:] Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, red. H. Kwiatkowska i T. Lewowicki, Warszawa 2003.

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refeksji nauczyciela, Toruń 1997.

Day C., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk 2004.

Dąbrowska L., Doskonalenie zawodowe nauczycieli, Warszawa 2015.

Dróżka W., Wartości i dążenia zawodowe nauczycieli w zmiennym kontekście 25-lecia [w:] O nową jakość edukacji nauczycieli, red. J. Madalińska-Michalak, Kielce 2017.

Grondas M. i Żmijski J., Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczyciela. Poradnik, Warszawa 2005.

Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości, Bydgoszcz 2000.

Jabłoński M., Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Warszawa 2009.

Juśko P., Przegląd najważniejszych form doszkolenia zawodowego kadr nauczycielskich szkół podstawowych w latach 1945–1975. Praktyka szkół miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego [w:] Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej, red. E. Juśko, M. Borys, P. Juśko, B. Wolny, B.D. Niziołek, Tarnów–Łapczyca 2015.

Kamińska M., Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacji szkoły, Kraków 2019.

Kosiba G., Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego, Kraków 2009.

Kosiba G., Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka, „Forum Oświatowe” 2012, nr 24/2(47).

Krupa B., Doskonalenie nauczycieli jako element kształcenia ustawicznego, https://docplayer.pl/56570131-Doskonalenie-nauczycieli-jako-element-ksztalcenia-ustawicznego.html (dostęp:6.08.2020).

Lisowska E., Kondycja zawodowa nauczycieli: w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego, Kraków 2018.

Łuka M., Witek P., Grzesiak-Witek D., Nauczyciel a współczesne zagrożenia, Lublin 2019.

Niziołek B.D., Rola samorządów w doskonaleniu zawodowym nauczycieli [w:] Wybrane aspekty wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, red. E. Juśko, I. Wieczorek, Łódź 2016.

Norkowska E., W kadrze dyrektora. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, „Monitor Dyrektora Szkoły” 2018, nr 87, https://www.monitorszkoly.pl/artykul/doskonalenie-zawodowe-nauczycieli/(dostęp: 18.10.2019).

Pachociński R., Oświata i praca w erze globalizacji, Warszawa 2006.

Plewka C., Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Warszawa 2009.

Statut PCDZN w Puławach.

Sprawozdania z działalności PCDZN 2003–2021.

System doskonalenia nauczycieli – stan obecny, wady i zalety, propozycje zmian, Warszawa 2012.

Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów 2001.

Wiatrowski Z., Powodzenia i niepowodzenia zawodowe, Olecko 2002.

Wiłkomirska A., Doskonalenie zawodowe nauczycieli a jakość pracy nauczycieli i szkoły [w:] O nową jakość edukacji nauczycieli, red. J. Madalińska-Michalak, Warszawa 2017.

Zaleski-Ejgierd A., Kształcenie kandydatów na nauczycieli i adaptacja w szkołach – przygotowanie do wykonywania zawodu, „Kontrola Państwowa NIK”, nr 1, styczeń – luty 2018.

Zdański J., Koncepcje kształcenia nauczycieli, http://jasnyhoryzont.pl/stuff/koncepcje.pdf (dostęp: 6.08.2020).

Żerkowski B., Związki zawodowe w szkole, https://edurada.pl/artykuly/zwiazki-zawodowe-w-szkole/(dostęp: 25.08.2019).

https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/home/system-ksztalcenia-ustawicznego-nauczycieli---ocena-i-kierunki-zmian (dostęp: 30.04.2020).

http://www.kariera.polsl.pl/podyplomowe/materialy/Doskonalenie.pdf (dostęp: 19.12.2017).

https://www.cen.gda.pl/sieci-wspolpracy-samoksztalcenia/ (dostęp: 20.02.2020).

http://www.kariera.polsl.pl/podyplomowe/materialy/Doskonalenie.pdf (dostęp: 19.12.2017).

https://docer.pl/doc/nvexcsn metodologia badań naukowych – prezentacja 2016 – 17 (dostęp: 25.08.2019).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpień 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 312). Załącznik – Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020, poz. 1289 t.j.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu (Dz.U. 2009, nr 50, poz. 400).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2009, nr 200, poz. 1537).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019, poz. 1653).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2020, poz. 2200 t.j.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015, poz. 1270).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019, poz. 1045).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2021, poz. 890 t.j.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz. 1082 t.j.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574 t.j.).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 1762 t.j.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021, poz. 1915 t.j.).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Baracz, A. (2023). Potrzeby i preferencje edukacyjne środowiska oświatowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie puławskim w latach 1999–2021. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 55–67. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.3

Numer

Dział

Historyczne źródła, ciągłość i zmiana myśli edukacyjnej