Od kodowania na dywanie do Scratcha – rozwijanie umiejętności używania języka wizualnego u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.12

Słowa kluczowe:

kodowania, scratch, maty, język wizualny, przedszkole, edukacja wczesnoszkolna

Abstrakt

W edukacji wczesnoszkolnej zadaniem nauczyciela jest dbanie o holistyczny rozwój każdego ucznia. W obowiązującej podstawie programowej na tym etapie edukacyjnym duży nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Rozwijanie tych umiejętności możliwe jest właśnie poprzez wprowadzanie już w początkowym etapie zabaw na macie do kodowania, które w kolejnym etapie zamienia się na konkretny wizualny język programowania. Autorzy artykułu swoją uwagę koncentrują na przedstawieniu praktycznych rozwiązań, które pomogą w rozwijaniu wskazanych w podstawie programowej umiejętności poprzez posługiwanie się wizualnym językiem programowania. Proponowane działania pozwalają dokonać transferu mat, dywanów, środowisk programistycznych, tj. ScratchJr do edukacji wczesnoszkolnej.

Bibliografia

Bers M.U., Coding and Computational Thinking in Early Childhood: The Impact of ScratchJr in Europe, “European Journal of STEM Education” 2018, 3(3), doi: https://doi.org/10.20897/ejsteme/3868.

Brosch A., Smartfon w klasie: od zabawki do narzędzia edukacyjnego, „Studia Edukacyjne” 2018, nr 48, doi: https://doi.org/10.14746/se.2018.48.22.

Dondis D.A., A Primer of Visual Literacy, The MIT Press, 1973.

Fein I., Graßl B., Beck F., Fraser G., An evaluation of code2vec embeddings for Scratch [w:] Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining, red. A. Mitrovic, N. Bosch, United Kingdom 2022.

Flannery L.P. i in., Designing ScratchJr: support for early childhood learning through computer programming, IDC ‘13: Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children, 2013, s. 1–10.

Glushkova T., Application of Block Programming and Game-Based Learning to Enhance Interest in Computer Science, “Journal of Innovations and Sustainability” 2016, 2.

Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1989.

Iwanicka A., Zabawa w kodowanie inwestycją w nabywanie kluczowych kompetencji społeczeństwa wiedzy [w:] Świat małego dziecka, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak, Poznań 2017.

Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Samulska A., Wyczółkowski M., Program nauczania informatyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej, Warszawa 2017.

Kuźmińska-Sołśnia B., Nauka programowania/kodowania w edukacji najmłodszych, „Dydaktyka Informatyki” 2018, 13, doi; https://doi.org/10.15584/di.2018.13.15.

Mańka A., Zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów w klasach I–III – koncepcja i narzędzia, https://www.humanitas.edu.pl/resources/ upload/dokumenty/Wydawnictwo/Manka/Manka_Zdolnosci_algorytmicznego.pdf.

Maloney J., Resnick M., Rusk N., Silverman B., Eastmond E., The Scratch Programming Language and Environment, “ACM Transactions on Computing Education” 2010, 10/4, doi: https://doi.org/10.1145/1868358.1868363.

Morańska D., Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej – rozwijanie myślenia komputacyjnego. Dylematy i problemy, „Edukacja. Technika. Informatyka” 2018, 9(4).

Myśliwiec K., Nie tylko najmłodsi programują!, „Dydaktyka Informatyki” 2018, nr 13.

Ng A., Kewalramani S., Kidman G., Integrating and navigating STEAM (inSTEAM) in early childhood education: An integrative review and inSTEAM conceptual framework, “EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education”, 2022, 18(7), em2133, https://doi.org/10.29333/ejmste/12174.

Przytomska-Pietrzak A., Programowanie czas zacząć!, „Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” 6, red.A. Marcol, Warszawa 2017.

Raczykowska A., Programowanie i robotyka w nowej podstawie programowej wobec (nie)kompetencji nauczycieli informatyki, „Problemy Profesjologii” 2019, 2.

Raźniak A., Zakodowane opowiadania, czyli jak wykorzystać kodowanie w metodzie narracyjnej, „Języki Obce w Szkole” 2019, nr 1.

Rose S., Habgood J., Jay T., An exploration of the role of visual programming tools in the development of young children’s computational thinking, “Electronic Journal of e-Learning” 2018, 15(4).

Silva R., Fonseca B., Costa C., Martins F., Fostering Computational Thinking Skills: A Didactic Proposal for Elementary School Grades, “Educ. Sci” 2021, 11, doi: https://doi.org/10.3390/educsci11090518.

Sysło M., Myślenie komputacyjne. Informatyka dla wszystkich uczniów, https://ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/syslo.pdf.

Świć A., Kodowanie na dywanie – w przedszkolu, w szkole i w domu, Opole 2021.

Timur S., Timur B., Güvenç E., Us İ. & Yalçinkaya-Önder E., Pre-service pre-school teachers’ opinions about using block-based coding/scratch, “Acta Didactica Napocensia”, 14(2), doi: https://doi.org/10.24193/adn.14.2.22.

Warchoł T., Wybrane rodzaje aktywności uczniów szkoły podstawowej w edukacji pozaformalnej, Rzeszów 2021.

Wasylewicz M., Lenart A., Poziom rozwoju mowy czynnej i biernej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia” 2021, 34(2), doi: https://doi.org/10.17951/j.2021.34.2.9-27.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Rzońca, E., & Warchoł, T. (2023). Od kodowania na dywanie do Scratcha – rozwijanie umiejętności używania języka wizualnego u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 199–212. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.12

Numer

Dział

Rodzina i szkoła - wspólne obszary kształcenia, wychowania i opieki