Rozwijanie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.23

Słowa kluczowe:

technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), myślenie komputacyjne, mata edukacyjna, kodowanie we wczesnej edukacji

Abstrakt

W artykule zaprezentowano współczesne zmiany zachodzące w edukacji wczesnoszkolnej pod wpływem oddziaływania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W ramach tych zmian przedstawiono modyfikacje sposobu prowadzenia procesu edukacyjnego, jak również procesu uczenia się uczniów. Autorzy skupili się na skonfrontowaniu założeń podstawy programowej z rozwojem TIK w kontekście myślenia komputacyjnego. W artykule wyjaśniono zagadnienie procesu myślenia komputacyjnego na podstawie aktualnej literatury, jak również przedstawiono obecne rozwiązania metodyczne w zakresie wykorzystania środków dydaktycznych umożliwiających wsparcie rozwoju myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej.

Bibliografia

Bała L., Bała P., Nauka programowania w szkole podstawowej: scratch [w:] Informatyka w edukacji: kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów, red. A. Kwiatkowska, M. Sysło, Toruń 2016.

Czerski W., Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej, „Dydaktyka Informatyki” 2018, t. 13.

Dewey J., Jak myślimy?, Warszawa 1988.

Gjelaj M., Buza K., Shatri K., Zabeli N., Digital Technologies in Early Childhood: Attitudes and Practices of Parents and Teachers in Kosovo, “International Journal of Instruction” 2020, no. 1.

Kalas I., Integration of ICT in early childhood education, https://docplayer.net/7428674-Integration-of-ict-in-early-childhood-education.html (dostęp: 31.03.2023).

Kanaki K., Kalogiannakis M., Assessing Algorithmic hinking Skills in Relation to Gender in Early Childhood, “Educational Process: International Journal” 2022, 11.

Kodowanie na dywanie, https://kodowanienadywanie.pl/blog (dostęp: 20.03.2023).

Laskowska E., Zaburzenia w zakresie myślenia abstrakcyjnego jako objaw uszkodzenia mózgu. Sposoby oceny funkcji abstrahowania, „Neuroskop” 2012, nr 14.

Morańska D., Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej – rozwijanie myślenia komputacyjnego. Dylematy i problemy, „Edukacja. Technika. Informatyka” 2018, nr 4.

Ng A., Kewalramani S., Kidman G., Integrating and navigating STEAM (inSTEAM) in early childhood education: Anintegrative review and inSTEAM conceptual framework, “Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education” 2022, 18.

Raport UNESCO 2012, Published in March 2013 by the Sector for External Relations and Public Information of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227146 (dostęp: 6.03.2023).

Raźniak A., Zakodowane opowiadania, czyli jak wykorzystywać kodowanie w metodzie narracyjnej, „Języki Obce w Szkole” 2019, nr 1.

Roszak M., Nauka programowania jako wyzwanie edukacyjne nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej [w:] Interdyscyplinarne badania z zakresu nauk pedagogicznych i humanistycznych, red. E. Chodźko, M. Śliwa, Lublin 2020.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017, poz. 356.

Skibińska M., Zacniewska J., Rozwijanie myślenia komputacyjnego u dzieci wczesnej edukacji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika” 2021, nr 1.

Sysło M., Kwiatkowska A.B., Introducing a new computer science curriculum for all school levels in Poland [w:] Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions, red. A. Brodnik, J. Vahrenhold, Cham 2015.

Walat W., Poszukiwanie nowego modelu edukacji w oparciu o idee kognitywizmu i konstruktywizmu, „Edukacja. Technika. Informatyka” 2010, nr 1.

Warchoł T., Wybrane rodzaje aktywności uczniów szkoły podstawowej w edukacji pozaformalnej, Rzeszów 2021.

Wing J., Computational Thinking, „Communications of the ACM” 2016, 4.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Warchoł, T., & Solecka, M. (2023). Rozwijanie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 378–387. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.23

Numer

Dział

Człowiek wobec aktualnych przemian społeczno-kulturowych