Program „Rodzina 500+” a aktywność zawodowa kobiet w Polsce

Autor

  • Krzysztof Krajewski Uniwersytet Warszawski
  • Tomasz Zalega Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.3.3

Słowa kluczowe:

rynek pracy, współczynnik aktywności zawodowej, świadczenia wychowawcze

Abstrakt

Program „Rodzina 500+” został wprowadzony ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Różni się on od wielu innych programów publicznych tym, że głęboko przeniknął do powszechnej świadomości Polaków, co może wynikać z wysokości świadczenia, jego prostoty, nagłośnienia medialnego i poczucia, że polityka ta bezpośrednio wpływa na los ludzi. Pojawiają się komentarze dotyczące wpływu wprowadzonego programu na kondycję rynku pracy. Przypuszcza się, że w pewnym stopniu zniechęca on część kobiet do podejmowania pracy, co w konsekwencji może spowodować spadek ich ekonomicznej aktywności oraz wzrost bezrobocia w dłuższym horyzoncie czasowym. Niewątpliwie program „Rodzina 500+” już teraz jest bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu państwa. Z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, że olbrzymie kwoty przeznaczane na pokrycie świadczeń będą rosnąć z każdym rokiem, stanowiąc ważny transfer rządowy. Celem artykułu jest uchwycenie zależności między programem „Rodzina 500+” a aktywnością zawodową kobiet w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy. Skorzystano z metod ilościowych: między innymi modelowania przy pomocy regresji logistycznej oraz prognozowania metodą Holta. Z przeprowadzonej analizy można wnioskować, że program „Rodzina 500+” przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych z dziećmi, ale także wpłynął na aktywność zawodową kobiet w Polsce, w szczególności tych młodszych, z grupy wiekowej 25–34 lata, legitymujących się niskim wykształceniem i zamieszkujących biedniejsze województwa. Analiza mikrodanych pochodzących z badania Bilans Kapitału Ludzkiego dobitnie potwierdziła, że program „Rodzina 500+” negatywnie wpływa na prawdopodobieństwo bycia aktywną zawodowo, nie tylko wśród kobiet w określonym wieku czy pochodzeniu, ale wszystkich uczestniczących w badaniu.

Bibliografia

Bargu, A., Morgandi, M. (2018). Can mothers afford to work in Poland? Labor supply incentives of social benefits and childcare costs. Policy Research Working Paper No. 8295. Washington, DC: World Bank.

Białowolski, P., Dudek, S. (2016). Sytuacja na rynku consumer finance, III kwartał [Situation in the consumer finance market, 3rd quarter]. Warszawa: Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Central Intelligence Agency (2018). The world factbook. Retrieved from: https://www.cia. gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ (2018.05.08).

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New York: New York University. Retrieved from: http://www.utstat.toronto.edu/~brunner/ oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf (2018.05.08).

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice [Statistical analysis in psychology and pedagogy]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gromada, A. (2017). Rodzina 500+ jako polityka publiczna [Family 500+ as a public policy]. Seria Analizy Instytutu Studiów Zaawansowanych. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.

Gruszczyński, M. (2012). Mikroekonometria [Microeconometric]. Warszawa: Wolters Kluwer.

GUS (2018a). Rocznik Demograficzny 2018 [Demographic yearbook 2018] (2018a). Warszawa: GUS.

GUS (2018b). BAEL [Study of economic activity of population]. Warszawa:GUS.

GUS (2018c). Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności [Methodological notebook. Study of economic activity of population]. Warszawa: GUS.

Hosmer, D. W., Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression. New York: Wiley & Sons.

https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/568094,szokujace-dane-gus-niezbedna-reforma-500-plus.html (02.03.2020).

Kisicka, A. (2017). Program „Rodzina 500 plus” w liczbach [The “Family 500 plus” programme in figures]. Retrieved from: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Program- Rodzina-500-plus-w-liczbach-3659577.html (2018.03.27).

Kleinbaum, D. G., Klein, M. (2002). Logistic regression – a self-learning text. New York: Springer.

Kmieć, D. (2015). Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bezrobocie wśród ludności wiejskiej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żyw¬nościowej, 110, 33–42.

Luici-Greulich, A., Thévenon, O. (2013). The impact of family policies on fertility trends in developed countries. European Journal of Population, 29(4), 387–416. DOI: 10.1007/s10680-013-9295-4.

Magda, I. (2018). The “Family 500+” child allowance and female labour supply in Poland. Warszawa: Wydawnictwo IBS.

Mroziński, D. (2017). Program „Rodzina 500 plus” – analiza [The “Family 500 plus” programme – An analysis]. Retrieved from: http://prostaekonomia.pl/program-rodzina-500-plus-analiza/ (2018.03.27).

Myck, M. (2016). Estimating labour supply response to the introduction of the Family 500+ programme. Szczecin: CenEA.

OECD (2018). Social Expenditure Database, the OECD Family Database, the European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), the Comparative Family Policy Database, and the GGP Contextual Database. Retrieved from: https://www. oecd.org/social/expenditure.htm (2018.08.15).

PARP [Polish Agency for Enterprise Development] (2017). O Projekcie BKL [About the project BHC]. Warszawa: PARP.

Rudzik-Sierdzińska, A. (2017). Czy program „Rodzina 500+” wywołał efekt na rynku pracy? [Has the “Family 500+” programme had an effect on the labour market?]. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Skoczypiec, S. (2012). Metody prognozowania. Jakość prognoz [Forecasting methods. Quality of forecasts]. Retrieved from: http://m6.pk.edu.pl/materialy/mp/MP_02_ bledy_prognozy.pdf (2018.03.02).

Szarfenberg, R. (2018). Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy [Expected social consequences of 500+: Poverty and the labour market]. Warszawa: Zgromadzenie Ogólne Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, EAPN Polska.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci, Dz. U. z 2017 r., poz. 1851.

Opublikowane

2020-11-13

Jak cytować

Krajewski, K., & Zalega, T. (2020). Program „Rodzina 500+” a aktywność zawodowa kobiet w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 3(63), 44–68. https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.3.3

Numer

Dział

Artykuły