Patriotyzm w perspektywie 20-, 40- i 60-latków na Podkarpaciu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.4

Słowa kluczowe:

patriotyzm, rodzaje patriotyzmu, pokolenie 20-, 40- i 60-latków, Podkarpacie

Abstrakt

Patriotyzm jest kategorią określającą życie człowieka ukierunkowaną na dobro wspólne. Obrazuje emocjonalną więź jednostki z ojczyną oraz poczucie więzi społecznej i kulturowej ze współobywatelami. Oparty jest na wartościach uniwersalnych, w tym otwartości na drugiego człowieka, trosce i odpowiedzialności za wspólnotę, szacunku do historii i kultury narodowej. Dokonujące się przemiany polityczne, społeczne i kulturowe odsłaniają nowe oblicza umiłowania ojczyzny, dlatego też zachodzi potrzeba refleksji nad sposobami ujmowania patriotyzmu.
Kierując się tymi przesłankami, w niniejszym opracowaniu przedstawiono sposoby definiowania pojęcia „patriotyzm” przez trzy kolejne pokolenia mieszkańców Podkarpacia, to jest młodych dorosłych, osoby w wieku średnim i seniorów. Uwzględniono siedem obszarów ujmowania patriotyzmu – historyczny, terytorialny, kulturowy, etyczny, emocjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny, jak też liczne kategorie w ich obrębie. Badania zrealizowano w paradygmacie badań ilościowych na reprezentatywnej grupie.

Bibliografia

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warsaw 2007.

Chałas K., Furmanek W., Ożóg K., Niepodległość. Implikacje pedagogiczne i edukacyjne, Rzeszów 2019.

Chałas K., Kowalczyk S., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, vol. II: Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. Państwo. Pokój, Lublin–Kielce 2006.

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody ilościowe i mieszane, Cracow 2013.

Czerniawska M., Patriotyzm: jak znaleźć mu miejsce w mentalności społeczeństwa? [in:] Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, ed. J. Nikitorowicz, Cracow 2013.

Dyczewski L., Tożsamość i patriotyzm [in:] Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, ed. J. Nikitorowicz, Cracow 2013.

Frankfort-Nachmias H., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Gajda J., Racjonalny patriotyzm jako antidotum skrajnego nacjonalizmu [in:] Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, ed. J. Nikitorowicz, Cracow 2013.

Grochowski G., Miłość do ojczyny według Jana Pawła II, Szczecinek 2011.

Gulda M., Młodzież wobec przyszłości, Gdańsk 1990.

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warsaw 2005.

Kozłowska A., Patriotyzm polski. Jaki powinien być?, Warsaw 2001.

Koźmiński A.K., Patriotyzm ekonomiczny w warunkach globalizacji [in:] Patriotyzm wczoraj i dziś. Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, vol. VII, ed. M. Kobos, Cracow 2011.

Lackowski J., Polska szkoła a edukacja patriotyczna i obywatelska [in:] Wartości, rodzina, szkoła. Patriotyzm na co dzień i od święta, ed. W. Baliński, Cracow 2010.

Lewartowicz U., Młodzież i patriotyzm. Wyzwania dla edukacji [in:] Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, ed. J. Nikitorowicz, Cracow 2013.

Łon E., Patriotyzm gospodarczy, Poznań 2018.

Nikitorowicz J., Tożsamość – wielki wysiłek ku patriotyzmowi [in:] Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, ed. J. Nikitorowicz, Cracow 2013.

Nowak-Jeziorański J., Patriotyzm i nacjonalizm [in:] Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, ed. S. Zięba, Lublin 2004.

Nowak A., Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły? [in:] Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, ed. J. Kloczkowski, Cracow 2006.

Nowak A., Republika, imperium, modernizacja: trzy wzory polskiego patriotyzmu [in:] Patriotyzm wczoraj i dziś. Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, vol. VI, ed. M. Kobos, Cracow 2011.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warsaw 1998.

Sowiński A.J., Ojczyna w refleksji pedagogicznej, Cracow 2020.

Szczurkowska J., Ja patriota. Psychologia patriotyzmu, Warsaw 2016.

The project (ID 539392) is carried out by the author of the study within the framework of a program funded by the Ministry of Education Science for Society. Walicki A., Trzy patriotyzmy, Warsaw 1991.

Wiłkomirska A., Fijałkowski A., Jaki patriotyzm?, Warsaw 2016.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Lulek, B. (2023). Patriotyzm w perspektywie 20-, 40- i 60-latków na Podkarpaciu. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 68–83. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.4

Numer

Dział

Historyczne źródła, ciągłość i zmiana myśli edukacyjnej