Czasopisma Uniwersytetu Rzeszowskiego - Open Journal System

Czasopisma

 • Tematy i Konteksty

  „Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.


  ISSN: 2299-8365, ISSN online (eISSN): 2719-8561


  „Tematy i Konteksty” zostały wpisane do Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (20 pkt).

  „Tematy i Konteksty” są indeksowane w bazach:
  – BazHum
  – PBN
  – Index Copernicus (ICV 2020: 97.20)
  – ERIH PLUS
  – CEJHS
  – EBSCO


  Zgłaszanie artykułów odbywa się za pośrednictwem strony Open Journal System (OJS) czasopisma: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty

  Publikujemy artykuły z wszystkich dziedzin literaturoznawstwa. Każdy numer poświęcony jest konkretnemu problemowi; publikujemy również artykuły i recenzje niezwiązane z wiodącą tematyką numeru. Procedowanie manuskryptów jest bezpłatne. Przewidywany czas procedowania manuskryptów: 12 miesięcy. Artykuły publikowane są na licencji CC-BY NC ND.


  W przygotowaniu: 
  „Tematy i Konteksty” 2021, nr 11 (16): Literatura wobec kryzysu epidemii, red. Anna Jamrozek-Sowa, Grzegorz Trościński, Wojciech Maryjka.


  Zapraszamy do współpracy!


  Ostatnia aktualizacja: 27.11.2021 r.

 • Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza)

  Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) są kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Acta Iuridica Resoviensia są kontynuatorem Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, które swoją historią sięgają jeszcze do Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku. Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych zwłaszcza, w języku angielskim i słowackim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.


  Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w Acta Iuridica Resoviensia uzyskuje się 40 punktów. Link do Wykazu Czasopism (09.02.2021 r.)


  Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.


  Acta Iuridica Resoviensia zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (www.ceeol.com). 


  Acta Iuridica Resoviensia także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International oraz uwzględnione są w indeksie europejskich czasopism humanistycznych i społecznych - the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).


  Pełne teksty artykułów publikowanych w Acta Iuridica Resoviensia znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (repozytorium).


  Zasady publikacji


  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do  zapoznania się z zawartością strony i zasadami zgłaszania tekstów do publikacji. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji, a jeżeli już jest zarejestrowany to powinien zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. 


  W danym roku ukazują się cztery numery Acta Iuridica Resoviensia. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym wyłącznie za pośrednictwem platformy OJS po zalogowaniu się.


  Redakcja bardzo prosi o nieprzesyłanie artykułów na adres e-mail Redakcji. Artykuły przesłane na adres e-mail nie będą uwzględnianie w procedurze recenzyjnej.


  Po umieszczeniu pliku z artykułem na platformie publikacyjnej czas na wstępną ocenę artykułu pod kątem spełnienia wymogów formalnych wynosi 60 dni. Okres oczekiwania na recenzję wynosi 90 dni. Czas oczekiwania na publikację zgłoszonego tekstu wynosi 210 dni.


  Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty za zgłoszone teksty. 


  Redakcja uprzejmie prosi Autorów o zapoznanie się z poniższym plikiem zawierającym przykładowy artykuł wraz z wyjaśnieniem wymogów redakcyjnych. Artykuły nieodpowiadające  tym wymogom nie będą poddawane procedurze recenzji.


  Link do pliku z wymogami redakcyjnymi

 • Polityka i Społeczeństwo

  Polityka i Społeczeństwo” (Studies in Politics and Society) ISSN 1732-9639 – skr. POLISPOL – jest wielodyscyplinowym czasopismem naukowym mieszczącym się w obszarze nauk społecznych. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów czasopisma, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. W 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.


  Na łamach „Polityki i Społeczeństwa” zamieszczane są niepublikowane dotychczas opracowania o charakterze naukowym, przede wszystkim artykuły (zwłaszcza będące upowszechnieniem wyników badań własnych Autorów) oraz eseje, polemiki, recenzje, jak również komunikaty i sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

 • Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

  Czasopismo naukowe „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (”Social Inequalities and Economic Growth”) – ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI 10.15584/nsawg jest wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski od 2003 roku. Od 2014 roku ukazuje się w cyklu kwartalnym. W periodyku publikowane są artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.


  Tematyka czasopisma koncentruje się na relacjach pomiędzy nierównościami ekonomiczno-społecznymi a procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Główny nurt rozważań odnosi się do problemów ekonomicznych, które rozpatrywane są z perspektywy interdyscyplinarnej. Preferowane są teksty respektujące wielowymiarowe sprzężenia sfery gospodarczej z innymi wymiarami ludzkiej aktywności (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii).

 • Analecta Archaeologica Ressoviensia

  Analecta Archaeologica Ressoviensia to recenzowane czasopismo publikujące artykuły w języku angielskim, wydawane corocznie przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Docelowymi czytelnikami są przede wszystkim środowiska archeologów z Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Publikowany jest w nim szeroki wachlarz zagadnień związanych ze współczesną archeologią. Na łamach pisma prezentowane są również odkrycia terenowe i opracowania źródłoznawcze. 


  Czasopismo wychodzi regularnie od 2006 roku. Początkowo (do 2016 roku) było wydawane w podwójnej wersji językowej: angielskiej i polskiej. Nieliczne artykuły publikowano także po niemiecku. Później wydawano je tylko w języku angielskim. W latach 2009-2018 publikowane tomy (od 4 do 13) miały charakter tematyczny. Od 2019 roku czasopismo wychodzi w formacie A4 w nowej szacie graficznej, a za redakcję techniczną odpowiada Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • UR Journal of Humanities and Social Sciences

  UR Journal of Humanities and Social Sciences to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów oraz recenzji mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, obecnych w badaniach Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski.