Czasopisma Uniwersytetu Rzeszowskiego - Open Journal System

Czasopisma

 • Tematy i Konteksty

  "Tematy i Konteksty" to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line. „Tematy i Konteksty” są wpisane na listę czasopism punktowanych MEiN (20 pkt) i objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych".

 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza są kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.


  Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w  Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza uzyskuje się 40 punktów.  Link do Wykazu Czasopism (09.02.2021 r.)


  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do  zapoznania się z zawartością strony i zasadami zgłaszania tekstów do publikacji. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji, a jeżeli już jest zarejestrowany to powinien zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. 


  W danym roku ukazują się cztery numery Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego Serii Prawniczej.


  Numer 1 i 2 – zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca.


  Numer 3 i 4 – zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.


  Redakcja uprzejmie prosi Autorów o zapoznanie się z poniższym plikiem zawierającym przykładowy artykuł wraz z wyjaśnieniem wymogów redakcyjnych. Artykuły nieodpowiadające  tym wymogom nie będą poddawane procedurze recenzji.


  Link do pliku z wymogami redakcyjnymi

 • Polityka i Społeczeństwo

  Polityka i Społeczeństwo” (Studies in Politics and Society) ISSN 1732-9639 – skr. POLISPOL – jest wielodyscyplinowym czasopismem naukowym mieszczącym się w obszarze nauk społecznych. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów czasopisma, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. W 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.


  Na łamach „Polityki i Społeczeństwa” zamieszczane są niepublikowane dotychczas opracowania o charakterze naukowym, przede wszystkim artykuły (zwłaszcza będące upowszechnieniem wyników badań własnych Autorów) oraz eseje, polemiki, recenzje, jak również komunikaty i sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

 • Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

  Czasopismo naukowe „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (”Social Inequalities and Economic Growth”) – ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI 10.15584/nsawg jest wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski od 2003 roku. Od 2014 roku ukazuje się w cyklu kwartalnym. W periodyku publikowane są artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.


  Tematyka czasopisma koncentruje się na relacjach pomiędzy nierównościami ekonomiczno-społecznymi a procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Główny nurt rozważań odnosi się do problemów ekonomicznych, które rozpatrywane są z perspektywy interdyscyplinarnej. Preferowane są teksty respektujące wielowymiarowe sprzężenia sfery gospodarczej z innymi wymiarami ludzkiej aktywności (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii).

 • Analecta Archaeologica Ressoviensia

  Analecta Archaeologica Ressoviensia to recenzowane czasopismo publikujące artykuły w języku angielskim, wydawane corocznie przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Docelowymi czytelnikami są przede wszystkim środowiska archeologów z Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Publikowany jest w nim szeroki wachlarz zagadnień związanych ze współczesną archeologią. Na łamach pisma prezentowane są również odkrycia terenowe i opracowania źródłoznawcze. 


  Czasopismo wychodzi regularnie od 2006 roku. Początkowo (do 2016 roku) było wydawane w podwójnej wersji językowej: angielskiej i polskiej. Nieliczne artykuły publikowano także po niemiecku. Później wydawano je tylko w języku angielskim. W latach 2009-2018 publikowane tomy (od 4 do 13) miały charakter tematyczny. Od 2019 roku czasopismo wychodzi w formacie A4 w nowej szacie graficznej, a za redakcję techniczną odpowiada Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • UR Journal of Humanities and Social Sciences

  UR Journal of Humanities and Social Sciences to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów oraz recenzji mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, obecnych w badaniach Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski.