Czasopisma Uniwersytetu Rzeszowskiego - Open Journal System

Czasopisma

 • Acta Iuridica Resoviensia

  Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) są kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Acta Iuridica Resoviensia są kontynuatorem Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, które swoją historią sięgają jeszcze do Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie.

  Na łamach czasopisma publikowane są prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych.  Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.

  Redakcja informuje, że średni czas:
  1) w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów - 60 dni,
  2) w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów - 90 dni,
  3) w jakim publikowany jest artykuł - 210 dni.

  Redakcja nie pobiera jakichkolwiek opłat związanych z procedowaniem zgłoszonych manusykryptów.

  Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w Acta Iuridica Resoviensia uzyskuje się 70 punktów. 

  Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

  Acta Iuridica Resoviensia zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (CEEOL). 

  Acta Iuridica Resoviensia także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International oraz uwzględnione są w indeksie europejskich czasopism humanistycznych i społecznych - the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

  Pełne teksty artykułów publikowanych w Acta Iuridica Resoviensia znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (Repozytorium UR).

 • Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia

  Analecta Archaeologica Ressoviensia to recenzowane czasopismo publikujące artykuły w języku angielskim, wydawane corocznie przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Docelowymi czytelnikami są przede wszystkim środowiska archeologów z Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Publikowany jest w nim szeroki wachlarz zagadnień związanych ze współczesną archeologią. Na łamach pisma prezentowane są również odkrycia terenowe i opracowania źródłoznawcze. 

  Czasopismo wychodzi regularnie od 2006 roku. Początkowo (do 2016 roku) było wydawane w podwójnej wersji językowej: angielskiej i polskiej. Nieliczne artykuły publikowano także po niemiecku. Później wydawano je tylko w języku angielskim. W latach 2009-2018 publikowane tomy (od 4 do 13) miały charakter tematyczny. Od 2019 roku czasopismo wychodzi w formacie A4 w nowej szacie graficznej, a za redakcję techniczną odpowiada Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • Dydaktyka Informatyki

  Czasopismo „Dydaktyka Informatyki” jest rocznikiem naukowym wydawanym przez Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na swoich łamach podejmuje istotne z punktu widzenia naukowego, społecznego i edukacyjnego problemy związane z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w konstytuującym się społeczeństwie informacyjnym. Celem czasopisma jest stworzenie platformy międzynarodowej wymiany myśli, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań w zakresie wykorzystania najnowszych technologii informatycznych, informacyjnych i multimedialnych w procesach edukacyjnych na każdym etapie kształcenia. Na łamach „Dydaktyki Informatyki” Autorzy mają możliwość zaprezentowania własnych poglądów, opinii i wyników badań naukowych, które nie były dotąd publikowane w innych czasopismach.

  Czasopismo jest głównie adresowane do pracowników naukowych, nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej lub nauce wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne.

  ISSN: 2083-3156    eISSN: 2543-9847   DOI: 10.15584/di

  Punkty MEiN - 20 punktów (ID czasopisma na liście MEiN: 485348)

   

 • Dydaktyka Polonistyczna

  „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka) to pismo naukowe, którego celem jest publikacja artykułów z zakresu polonistyki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki, glottodydaktyki. 

  Pismo publikuje także prace podejmujące istotne problemy kształcenia młodzieży, omawiające zagadnienia kształcenia uniwersyteckiego.    

  „Dydaktyka Polonistyczna” prezentuje teksty przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w kraju,  początkujących badaczy, nauczycieli języka polskiego. Naszym celem jest nie tylko  upowszechnianie badań, ale zależy nam także na integracji tych środowisk, dla których ważne jest kształcenie młodzieży.

 • European Journal of Clinical and Experimental Medicine

  European Journal of Clinical and Experimental Medicine (Eur J Clin Exp Med) is a peer-reviewed, open access journal, which is published by the University of Rzeszow Publishing House. The journal is published quarterly online. Eur J Clin Exp Med is published in English version. The Editorial Office accepts articles only in English language.

 • Etnobiologia Polska

  Etnobiologia Polska jest jedyny pismem etnobiologicznym wydawanym w Europie Wschodnie od roku 2011. Przyjęte do druku prace ukazują się w wersji on-line oraz w druku - raz do roku, po skompletowaniu numeru. Artykuły publikujemy w języku polskim z angielskim streszczeniem.Etnobiologia Polska jest pismem wysoce interdyscyplinarnym, z pogranicza nauk biologicznych i antropologii kultury, publikującym artykuły z etnobotaniki, etnozoologii i etnomykologii.Etnobiologia Polska publikuje artykuły dotyczące relacji łączących człowieka z przyrodą, w szczególności:- przyczynki dokumentujące dawne tradycje użytkowania roślin, zwierząt i grzybów,- doniesienia o tworzeniu się nowych zwyczajów dotyczących użytkowania roślin i zwierząt oraz nowych form oddziaływania człowieka na ekosystemy,- prace archeobotaniczne o powiązaniach etnobotanicznych,- prace badające znajomość elementów środowiska przyrodniczego w społeczeństwie.Staramy się aby cykl wydawniczy był szybki i aby recenzje były dostarczone autorowi w ciągu 4-8 tygodni.Publikacja artykułów jest bezpłatna. Publikacja opiera się na Creative Commons Attribution 3.0 License - prawo do przedruków zachowuje autor, pod warunkiem, że poda iż artykuł pierwotnie ukazał się w piśmie Etnobiologia Polska i zacytuje numer, rok i strony.

 • Galicja. Studia i materiały

  Czasopismo „Galicja. Studia i materiały” powstało w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2015 roku. Rocznik odpowiada potrzebom międzynarodowego środowiska badaczy skupionych na przeszłości dawnych ziem polskich zaboru austriackiego w XVIII-XX w. Wielokulturowa specyfika tego obszaru, na którym zamieszkiwali lub przejawiali swą aktywność przedstawiciele narodów dawnej monarchii austriackiej (Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Ukraińcy) stanowi dziś o tożsamości współczesnych państw tego regionu (Polska, Ukraina).
  „Galicja. Studia i materiały” jest czasopismem recenzowanym dotyczącym historii Galicji austriackiej (1772-1918). Na łamach czasopisma publikowane są artykuły monograficzne, materiały, edycje źródeł, recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń związanych z dziejami Galicji. Poszczególne tomy mają charakter interdyscyplinarny. Czasopismo przyjmuje teksty z dziedziny nauk: historycznych, filozoficznych, literaturoznawstwa, nauk o sztuce, nauki o kulturze i religii. Szczególną uwagę zwracamy na problemy związane z historią społeczno-gospodarczą, historią mentalności, historią kobiet, historią historiografii, historią filozofii i historią religii.

  Pismo „Galicja. Studia i materiały” znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych opublikowanej przez MEiN  - posiada 70 pkt.

  ISSN: 2450-5854; DOI: 10.15584/galisim

  BAZY INDEKSUJĄCE: BazHum; CEJSH; ERIH PLUS; DOAJ

  PUNKTY MINISTERIALNE: (za ostatni rok): 70

   
 • Ius et Administratio

  „Ius et Administratio” jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na naszych łamach publikowane są teksty z zakresu: prawa, administracji, kryminologii, kryminalistyki.

 • Journal of Education, Technology and Computer Science

  Redaktorzy czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

  Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach.
  Problemy edukacji technicznej i zawodowej:

  Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych i kulturowych.
  Edukacja zawodowa i pedagogika pracy – dynamika przemian społeczno-kulturowych.
  Edukacja dla zrównoważonego rozwoju człowieka i świata.
  Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych w epoce postindustrialnej.
  Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej:
  Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość.
  Komputerowe programy edukacyjne – projektowanie, weryfikacja i stosowanie.
  Informatyczne przygotowanie nauczycieli – kompetencje i kwalifikacje z zakresu IT.
  Podstawy informatyki i zarządzanie informacją w systemach edukacyjnych.
  Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane i prowadzą badania z wyszczególnionych obszarów tematycznych.

  Czasopismo „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” ukazuje się w postaci jednego numeru w roku.

  BAZY INDEKSUJĄCE:
  CEJSH, Biblioteka Nauki, ERIHPLUS, BAZHUM, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

  PUNKTY MINISTERIALNE (za ostatni rok): 20

  ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

 • KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA

  Struktura periodyku obejmuje następujące obszary myśli o wychowaniu i dziedziny praktyki edukacyjnej:
  • Historyczna ciągłość i zmiana myśli edukacyjnej;
  • Aksjologiczne i społeczne obszary wychowania i rozwoju człowieka;
  • Dialog i współistnienie kultur we współczesnej edukacji;
  • Rodzina i szkoła - wspólne obszary kształcenia, wychowania i opieki;
  • Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych;
  • Uniwersytety i szkoły wyższe w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych.
  Zapraszamy Szanownych Państwa, osoby zawodowo i pozaprofesjonalnie zainteresowane problemami wychowania i edukacji do współtworzenia pewnego „ruchu myśli” pedagogicznej, do kreowania forum pedagogów, psychologów, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, kulturoznawczych, teoretycznych i stosowanych. Zależy nam na wielodyscyplinarnym i wieloaspektowym traktowaniu edukacji, jako uniwersalnej dziedziny wiedzy, jej doniosłych dla obecnej doby aplikacji społecznych i wychowujących, współtworzących współczesnego człowieka, jego kulturę w perspektywie historycznej, współczesnej i prospektywnej.

   

 • Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

  Od 2008 r. ukazuje się w Rzeszowie czasopismo naukowe Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorami powstania i redaktorami periodyku są pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie zespół redakcyjny chciałby poszerzyć dotychczasowy obszar tematyczny pisma. Czasopismo poświęcone zagadnieniom tytułowej Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w zakresie treściowym jak i czasowym oraz przestrzennym, gdyż tytułowy termin łaciński limes jest bardzo pojemny znaczeniowo. Obecnie czasopismo zostało zawieszone.

 • Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich

  Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich to jedyna na polskim rynku wydawniczym seria poświęcona dziejom bogatego życia muzycznego obszaru byłej prowincji monarchii habsburskiej i jej wieloetnicznemu dziedzictwu widzianemu z perspektywy uwikłanych w historię tego regionu narodów. Ukazujące się w ramach serii monografie wieloautorskie są pokłosiem odbywających się cyklicznie od ponad 25 lat na terenie Polski (Rzeszów) i Ukrainy (Iwano-Frankiwsk, Drohobycz, Lwów, Kołomyja) międzynarodowych konferencji naukowych „Musica Galiciana”. Stanowią one swego rodzaju platformę dyskusji, wyznaczającą nowe kierunki i perspektywy badawcze nad mało zbadaną dotychczas problematyką rozwoju i kształtowania tradycji muzycznych terenu dawnej Galicji, służą budowaniu kontaktów, wymianie wiedzy, poglądów i współpracy między środowiskiem naukowym w kraju i za granicą. Wśród wydanych dotychczas w ramach serii wydawniczej tomów, prezentujących wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Polski, Ukrainy, Niemiec, Izraela i Stanów Zjednoczonych, opublikowane zostały tomy tematyczne, których problematyka koncentruje się wokół głównego zagadnienia, np. działalności teatru muzycznego we Lwowie (2003, t. 7), dokonań i roli kobiet w rozwoju życia muzycznego Galicji (2019, t. 16) czy postaci Fryderyka Chopina (2012, t. 13 ) i jego ucznia Karola Mikulego (2021, t. 17) .

 • Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

  Czasopismo naukowe „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (”Social Inequalities and Economic Growth”) – ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI 10.15584/nsawg jest wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski od 2003 roku. Od 2014 roku ukazuje się w cyklu kwartalnym. W periodyku publikowane są artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.

  Tematyka czasopisma koncentruje się na relacjach pomiędzy nierównościami ekonomiczno-społecznymi a procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Główny nurt rozważań odnosi się do problemów ekonomicznych, które rozpatrywane są z perspektywy interdyscyplinarnej. Preferowane są teksty respektujące wielowymiarowe sprzężenia sfery gospodarczej z innymi wymiarami ludzkiej aktywności (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii). (więcej)

 • Polityka i Społeczeństwo

  Polityka i Społeczeństwo” (Studies in Politics and Society) ISSN 1732-9639 – skr. POLISPOL – jest wielodyscyplinowym czasopismem naukowym mieszczącym się w obszarze nauk społecznych. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów czasopisma, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. W 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Na łamach „Polityki i Społeczeństwa” zamieszczane są niepublikowane dotychczas opracowania o charakterze naukowym, przede wszystkim artykuły (zwłaszcza będące upowszechnieniem wyników badań własnych Autorów) oraz eseje, polemiki, recenzje, jak również komunikaty i sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

 • Rzeszowskie Studia Socjologiczne

  „Rzeszowskie Studia Socjologiczne" są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od 2012 roku przez Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie ukazuje się jeden numer w roku. W 2014 roku RSS zostały wpisane na listę recenzowanych czasopism naukowych wymienionych w wykazie MNiSW. W skład Rady Naukowej wchodzą naukowcy z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Włoch. Artykuły naukowe w RSS publikowane są w językach polskim i angielskim. Teksty po wstępnym zakwalifikowaniu przez Redakcję RSS do przygotowywanego numeru, przesyłane są przez Wydawnictwo UR do dwóch recenzentów zewnętrznych. Wszystkie artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według zasady: double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta). Redakcja czasopisma dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, dokonując ich weryfikacji zgodnie z wytycznymi MEiN.

  W RSS publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu socjologii, a także z dyscyplin pokrewnych. Preferuje się nowatorskie prace analityczne i empiryczne. RSS otwarte są na publikacje polemiczne, wpisujące się w dyskurs akademicki.

 • Sacrum et Decorum

  Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, redagowane przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Promujemy badania nad twórczością o przeznaczeniu sakralnym, inspirowaną przez religię chrześcijańską, odnoszącą się do zagadnień metafizycznych w sztuce XIX–XXI w., ujmowane w szerokim kontekście kulturowym.

  Od pierwszego wydania w 2008 roku poprzez kolejne tomy redakcja “Sacrum et Decorum” stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego historyków sztuki i nauk pokrewnych, wśród których wzrasta zainteresowanie badaniami nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat i możliwością publikacji ich rezultatów w odrębnym piśmie uwzględniającym specyfikę dziedziny.

  Czasopismo ma charakter ponadregionalny, pozwalający na konfrontację wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach uniwersyteckich. „Sacrum et Decorum” nie posiada odpowiedników wśród czasopism naukowych ukazujących się w Polsce, a nieliczne periodyki zagraniczne (europejskie) z zakresu sztuki sakralnej reprezentują zbyt szeroką formułę i tylko okazjonalnie użyczają swoich łamów do publikacji prac z dziedziny stanowiącej domenę naszego pisma.

  W celu popularyzacji wyników prac badawczych prowadzimy politykę wydawniczą dążącą do upowszechnienia artykułów w skali światowej i ogólnopolskiej.

  Wszystkich zainteresowanych badaniami nad sztuką sakralną XIX – XXI wieku i chcących podzielić się wynikami pracy naukowej zapraszamy do współpracy!

 • Słowo. Studia językoznawcze

  „Słowo. Studia językoznawcze” to czasopismo naukowe o tematyce językoznawczej, które wydawane jest przez Uniwersytet Rzeszowski. Do druku przyjmowane są niepublikowane  teksty dotyczące różnych działów szeroko ujmowanej lingwistyki. Periodyk przewiduje publikacje (w języku polskim i w językach kongresowych) w trzech działach: artykuły i rozprawy, debiuty naukowe, polemiki i recenzje. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line. Od 2016 roku każdy artykuł ma numer DOI.

 • STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA

  Studia Anglica Resoviensia is an open-access journal of English Studies, published under a CC BY-NC 4.0 licence. We welcome original articles and book reviews on linguistics, literature, culture and religion studies, as well as interdisciplinary contributions.
  Currently SAR is published on a yearly basis with the patronage of the Institute of Modern Languages of the University of Rzeszow, Poland. 

  At present SAR is indexed in:

  Erih Plus

  Pol-Index

  Index Copernicus

  PBN - Polska Bibliografia Naukowa

  Google Scholar

  and is also included in the list of journals of the Ministry of Science and Higher Education (20 points).

   

  ISSN: 1649-7666    eISSN: 1898-8706   DOI: 10.15584/sar

 • Tematy i Konteksty

  „Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo i polonistyka), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

  ISSN: 2299-8365, ISSN online (eISSN): 2719-8561

  „Tematy i Konteksty” zostały wpisane do Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (40 pkt).

  „Tematy i Konteksty” są indeksowane w bazach:
  – BazHum
  – PBN
  – Index Copernicus (ICV 2020: 97.20)
  – ERIH PLUS
  – CEJHS
  – EBSCO

  Zgłaszanie artykułów odbywa się za pośrednictwem strony Open Journal System (OJS) czasopisma: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty

  Publikujemy artykuły z wszystkich dziedzin literaturoznawstwa. Każdy numer poświęcony jest konkretnemu problemowi; publikujemy również artykuły i recenzje niezwiązane z wiodącą tematyką numeru. Procedowanie manuskryptów jest bezpłatne. Przewidywany czas procedowania manuskryptów: 12 miesięcy. Artykuły publikowane są na licencji CC-BY NC ND.

  Zapraszamy do współpracy!

  Ostatnia aktualizacja: 5.07.2024 r.

 • TRANSBORDER ECONOMICS. International Journal on Transborder Economics, Finance, Politics and Statistics.

  Procesy transgraniczne odgrywają coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym wielu krajów i regionów świata napędzanych przez daleko idący interwencjonizm. Liczne przykłady współpracy międzynarodowej i regionalnej pokazują, że podejścia teoretyczne, metody analityczne i narzędzia statystyczne „tradycyjnej” makroekonomii i ekonomii regionalnej nie wyjaśniają rozwoju regionów położonych blisko granic państw. Co więcej, zjawisko globalizacji, liberalizacja handlu międzynarodowego, współpraca technologiczna, inicjatywy polityczne, wspólne badania naukowe i projekty infrastrukturalne doprowadziły do powstania w wielu częściach świata nowego typu systemu gospodarczego, jakim jest gospodarka transgraniczna.

  Brak administracyjnie narzuconych granic pozwala na rozległe rozpowszechnianie procesów społecznych i gospodarczych pomiędzy krajami, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego tych sąsiadujących państw, które zliberalizowały mobilność zagraniczną swoich mieszkańców. Procesy liberalizacji postępują w wielu regionach świata, szczególnie w Europie i Amerykach. Ponadto, w krajach o rygorystycznej kontroli granicznej dokonuje się rozwój i stopniowe uwalniana jest gospodarka w zakresie np. turystyki, obrotu towarami, rynku pracy, wykorzystania infrastruktury i rozwoju projektów środowiskowych na rzecz lokalnych gospodarek i mieszkańców po obu stronach granic.

  W tym kontekście, pojęcie gospodarki narodowej jako systemu gospodarczego i społecznego w wielu częściach świata jest nieaktualne. Mikroekonomia i statystyka zdają się jednak tego faktu nie uwzględniać zarówno w rozważaniach teoretycznych, badaniach metodologicznych jak i analizach empirycznych, co może prowadzić do błędnych rządowych decyzji makroekonomicznych, koszty których ponosimy wszyscy – osoby fizyczne, gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy działający w środowisku transgranicznym. Stąd obserwować można rosnącą liczbę definicji gospodarki transgranicznej jakie określone systemy społeczno-gospodarcze wypracowały; mają one na celu rozwój teoretycznych podstaw ekonomii transgranicznej, wyjaśnienie jej podejść metodologicznych i analiz statystycznych, zbadanie jej historycznego i kulturowego tła i kontekstu, jednocześnie wskazując na ogromną różnorodność zagadnień dla obecnych i przyszłych badań empirycznych.

  W świetle rosnącego zainteresowania powyższymi tematami istnieje potrzeba stworzenia przestrzeni dla naukowców i praktyków zajmujących się analizą i pragmatyką gospodarek transgranicznych. Widząc brak odpowiednich pozycji wydawniczych na rynku, międzynarodowe czasopismo TRANSBORDER ECONOMICS ma być polem do dyskusji dla tych naukowców i praktyków, którzy dostrzegają znaczenie gospodarek transgranicznych, złożoność procesów i różnorodność problemów. Czasopismo zaprasza wszystkich autorów, którzy chcą wnieść wkład w rozwój tej nowej dyscypliny naukowej.   

 • UR Journal of Humanities and Social Sciences

  UR Journal of Humanities and Social Sciences to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów oraz recenzji mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, obecnych w badaniach Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski.

 • Warstwy

  Wydawnictwo, mające artystyczno-naukowy charakter, jest platformą wymiany myśli i prezentacji dorobku artystycznego. Pismo ma służyć prezentacji teoretycznego namysłu nad sztuką i dziedzinami z nią powiązanymi oraz przedstawieniu dokonań Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego i środowisk związanych z instytutem oraz uczelnią. Do współpracy zapraszamy środowiska naukowo-artystyczne z całej Polski i autorów zagranicznych.