Problemy ucznia w szkole i alternatywne koncepcje edukacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.19

Słowa kluczowe:

edukacja, szkoła, uczeń

Abstrakt

W artykule opisano podstawowe zagrożenia, z jakimi uczeń może spotkać się we współczesnej szkole w Polsce. Spośród wielu problemów zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia, takie jak: mobbing, bulling, sekty w szkole, zażywanie substancji psychoaktywnych, fobia szkolna czy niewłaściwe korzystanie z mass mediów. Wszystkie te czynniki mogą negatywnie wpływać na wychowanie i nauczanie młodego człowieka. Współczesne wyzwania edukacyjne stojące zarówno przed uczniem, jak i rodzicami powodują, że poszukuje się form nauczania przedstawiających nowe sposoby funkcjonowania szkoły i jej różne koncepcje. Pluralizm kulturowy i światopoglądowy w społeczeństwie sprawia, że dzisiaj również w nauczaniu proponuje się szkoły oparte na zróżnicowanym systemie wartości. Rodzice spośród wielu propozycji modelu szkoły mogą wybrać tę, która najbardziej odpowiada ich koncepcji.

Bibliografia

Adamczyk M.J., Ładażyński A., Edukacja w krajach rozwiniętych. Skrypt dla studentów z pedagogiki porównawczej, Stalowa Wola 1999.

Albański L., Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra 2010.

Bednarczuk B., Psychologiczne podstawy pedagogiki Marii Montessori, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2000, t. XIII.

Borecki P., Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, R. LXIX, z. 2.

Buller L., Influencja w mediach [w:] Prawda w mediach, red. M. Rewera, Tychy 2008.

Cogiel M., Kontrowersje wokół wychowania. Dylematy teorii i praktyki edukacyjnej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1995, nr 27.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

Gruber V., Schlegelmilch B.B., How Techniques of Neutralization Legitimize Norm-and Attitude-In-consistent Consumer Behavior, „Journal of Business Ethics” 2014, 121(1).

Hinc S., Edukacja jako narzędzie podtrzymywania podziałów społecznych w ujęciu Karola Marksa i jego następców, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa” 2009, nr 2.

Jupowicz-Ginalska A., Kisilowska M., Baran T., Wysocki A., Fear of missing out a korzystanie z urządzeń umożliwiających dostęp do mediów społecznościowych na podstawie badań polskich internautów, „Forum Socjologiczne” 2018, nr 9.

Karp H., Cuda na sprzedaż. Oblicza polskiej transformacji, Toruń 2008.

Kodeks prawa kanonicznego 1983. Kan. 795, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.katolicki.net/ftp/kodeks_prawa_kanonicznego.pdf (dostęp: 8.09.2023).

Kosek-Nita B., Nawrot A., Przemoc w szkole w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel, „Nauczyciel i Szkoła” 2002, nr 3–4(16–17).

Lange R. (red.), Raport z ogólnopolskiego badania uczniów „Nastolatki 3.0”, Warszawa 2021.

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.

Łuszczek K., Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkanie z kulturą masową, Tychy 2004.

Łysek J., Uzależnienia uczniów od Internetu, „Nauczyciel i Szkoła” 2011, nr 1(49).

Montessori M., Education for Human Development. Understanding Montessori, New York 1976.

Nerwińska E., Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, Warszawa 2015.

Nowak M., Koncepcja szkoły i jej zadania we współczesnej myśli pedagogicznej [w:] Szkoła. Nauczyciel. Uczeń, t. IV, red. T. Kukołowicz, Stalowa Wola 1992.

Nowakowski P.T., Wokół przeciwdziałania przemocy wewnątrzszkolnej w Polsce [w:] Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, red. L. Buller, Warszawa 2014.

Nowakowski P.T., Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Tychy 2002.

Nowakowski P.T., Środowisko szkolne wobec problemów sekt i zjawisk pokrewnych [w:] Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, red. L. Buller, Warszawa 2014.

Nowicka E., Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej, „Nauczyciel i Szkoła” 2001, nr 3–4(12–13).

Orłowski S., Mobbing i bulling w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania, Warszawa 2015.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.

Regulska A., Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa u uczniów a zjawisko fobii szkolnej [w:] Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, red. L. Buller, Warszawa 2014.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993.

Stach-Hejosz M., Wolna szkoła waldorfska: wokół różnic światopoglądowych i dydaktyczno-metodycznych, „Forum Teologiczne” 2013, nr 14.

Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.

Wawrzyńczak P., Założenia formalne i organizacyjne szkoły katolickiej, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 1996, nr 12.

Zakrzewska A., Współczesna szkoła katolicka placówką kształtowania społecznie dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży, „Pedagogia Christiana” 2015, nr 1/35.

Zuber J., Greenberg E.W., Williams L.M., Różnorodne rozumienie niektórych przestępstw i ich kontekstu: kwantyfikacja technik neutralizacji, „Resocjalizacja Polska. Polish Journal of Social Rehabilitation” 2016, nr 11.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Więckiewicz, B. (2023). Problemy ucznia w szkole i alternatywne koncepcje edukacji. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 315–328. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.19

Numer

Dział

Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych